Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Akademia kadr 2020 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty

Termin

Lipiec

29 07 2020 – 
31 07 2020 

Warszawa

zapis BUR

Cel szkolenia

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program

DZIEŃ I
AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH PRAWNYCH 2019 ORAZ ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej dla pracownika. Przedstawione zostaną m.in.: zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. (m.in. zmiana zakresu danych, których można żądać od pracownika, możliwość przetwarzania danych biometrycznych pracownika, dopuszczalność legalizacji większego zakresu danych poprzez zgodę kandydata lub pracownika), zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. (np. związane z nową strukturą teczki osobowej, nowymi obowiązkami w zakresie kopiowania dokumentacji z teczki na żądanie pracownika, wymogiem poświadczania dokumentacji za zgodność), konsekwencje wejścia w życie RODO dla komórek kadrowych (w tym wytyczne UODO w sprawach kadrowych), zasady unormowania monitoringu wizyjnego oraz poczty elektronicznej. Nie zabraknie tematów takich jak: ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, wymogi w zakresie badań profilaktycznych, zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz aktualne orzecznictwo w zakresie przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę.

1. Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r.:
• warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
• zasady przechodzenia na e-teczkę,
• odbiór dokumentów z papierowej teczki osobowej przez pracownika,
• niszczenie dokumentacji z teczki osobowej,
• nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika – związane ze zniszczeniem i odbiorem teczki,
• nowa część D teczki osobowej – zasady prowadzenia,
• nowa możliwość tworzenia części A1, B2, C1 i kolejnych,
• obowiązki w zakresie wydawania kopii dokumentacji z teczki na życzenie pracownika,
• rozciągnięcie wymogu poświadczania dokumentacji osobowej za zgodność na wszystkie zakłady pracy,
• zasady dostosowywania teczek do nowych przepisów.

2. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie:
• ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny na tym samym stanowisku,
• zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce,
• czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie?
• przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”,
• procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia,
• umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków,
• informacja o warunkach zatrudnienia (czy można ograniczyć się do jednorazowego poinformowania pracownika przy pierwszej umowie, czy dopuszczalne są odsyłacze do podstawy prawnej, jak określić normę czasu pracy pracownika niepełnoetatowego i zatrudnionego w systemie równoważnym).

3. Dokumentacja badań profilaktycznych i szkoleń bhp z uwzględnieniem zmian obowiązujących
od 1 stycznia 2019 r. w zakresie szkoleń okresowych:

• rodzaje wymaganych badań lekarskich,
• zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy,
• sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie,
• konsekwencje prawne naruszenia terminu na realizację badania wstępnego,
• wymóg zawarcia umowy z jednostką medycyny pracy a honorowanie badania zrealizowanego przez pracownika w dowolnie wybranej jednostce,
• rodzaje szkoleń bhp i zasady dokumentowania,
• zniesienie obowiązku prowadzenia szkoleń okresowych bhp dla niektórych pracowników administracyjno-biurowych,
• zaświadczenie o szkoleniu okresowym bhp – kopia czy oryginał w aktach osobowych.

4. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
• wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia,
• utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
• aktualny wiek emerytalny a stosowanie przepisów o ochronie przed wypowiedzeniem – omówienie stanów faktycznych na bazie norm przejściowych, gdy ochrona trwa pomimo możliwości przejścia na emeryturę,
• zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
• rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
• czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
• porozumienie zmieniające,
• wypowiedzenie zmieniające.

5. Świadectwo pracy zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
• termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
• świadectwo zbiorcze i świadectwo cząstkowe,
• duplikat świadectwa pracy,
• wypełnianie rubryk w świadectwie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich (urlop ojcowski, rodzicielski i wychowawczy),
• wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę,
• rubryki dotyczące urlopu (jak formułować zapisy w przypadku udzielania części urlopu w ekwiwalencie, urlop na żądanie – dlaczego instrukcja w rozporządzeniu nakazuje wskazywanie liczby godzin, jak opisywać urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego),
• zasady sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. oraz auto-sprostowanie świadectwa.

6. Nowe ograniczenia związane z zatrudnieniem od 2018 r. w świetle RODO:
• praktyczne konsekwencje wejścia w życie RODO dla działów personalnych,
• dostosowanie Kodeksu pracy do RODO w świetle nowelizacji obowiązującej od 4 maja 2019 r. (zmiany w zakresie danych żądanych od pracownika i od kandydata do pracy, rozszerzenie możliwości legalizacji przetwarzania danych poprzez zgodę pracownika lub kandydata, dopuszczenie przetwarzania danych biometrycznych, zmiany w zasadach monitorowania pomieszczeń),
• najnowsze wytyczne UODO z 2018 r. dotyczące spraw kadrowych (m.in. ograniczenia dotyczące symboli w listach obecności, sposobu spełniania obowiązku informacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym, braku konieczności umieszczania zgody na przetwarzanie danych w CV, zakazu zbierania danych o sytuacji materialnej pod kątem ZFŚS oraz o karalności kandydata),
• nowe zasady stosowania monitoringu wizyjnego i poczty elektronicznej, w tym spełnianie obowiązku przekazania pisemnej informacji o celu, zakresie i sposobach monitoringu.

DZIEŃ II
URLOPY WYPOCZYNKOWE I INNE NIEOBECNOŚCI ORAZ UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Warsztat doskonalący umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy i bezpłatny. Uczestnicy na praktycznych przykładach doskonalą m.in. umiejętności w zakresie: proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełno-etatowych, redukowania zaległości urlopowych, ustalania stażu pracy z okresów nietypowych (np. dokumentacji zagranicznej, zaświadczeń z urzędów pracy, dokumentacji pracy w rolnictwie), sumowania stażu (wobec rozbieżności w praktyce) oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego. Tematyka szkolenia obejmuje również niuanse udzielania i dokumentowania: urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu (związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą), urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem. Przedstawiona zostanie m.in. tematyka przepisów w zakresie pracy kobiet w ciąży przy monitorach ekranowych, udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski), w tym m.in. zasad dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, odraczania wykorzystania urlopu rodzicielskiego, udzielenia urlopu ojcowskiego na części, wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym (m.in. w odniesieniu do niepełnoetatowców oraz w sytuacji zmiany wymiaru etatu w trakcie roku).

1. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:
• zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
• zmiana pracodawcy w trakcie roku,
• urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
• zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
• urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
• potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
• pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
• urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

2. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej:
• rozliczanie urlop z dołu,
• brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu,
• rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
• pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

3. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:
• termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego,
• realizacja wymogu zaplanowania części co najmniej 14 dniowej,
• plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy,
• urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
• przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu,
• zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
• choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

4. Staż pracy do celów urlopowych:
• okresy uwzględniane i pomijane w stażu pracy,
• zagraniczny staż pracy,
• edukacja w stażu pracy,
• zasiłek dla bezrobotnych i stypendia stażowe,
• okresy pracy na roli w stażu ogólnozakładowym,
• metody sumowania poszczególnych okresów zatrudnienia.

5. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych:
• grupy zawodowe uprawnione do urlopów na zasadach szczególnych,
• urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),
• urlop dodatkowy weterana działań poza granicami państwa.

6. Urlop bezpłatny:
• tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
• zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
• urlop bezpłatny a staż pracy.

7. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
• zasady udzielania i usprawiedliwiania urlopów okolicznościowych,
• kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego.
• zwolnienia lekarskie,
• wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą,
• zwolnienia związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe,
• zwolnienia działaczy związkowych,
• zwolnienia społecznego inspektora pracy,
• zwolnienia honorowych krwiodawców,
• zwolnienia powodziowe,
• nowy rodzaj zwolnienia dla pracowników-myśliwych zajmujących się odstrzałem sanitarnym,
• zwolnienia aplikantów i doktorantów.

8. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień,
• wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień,
• umowa lojalnościowa,
• problem dorozumianego przyznania uprawnień.

9. Praca kobiet w ciąży przy monitorach ekranowych: 
• przerwy dla kobiet w ciąży w miejsce obniżenia wymiaru czasu pracy,
• zwykła przerwa monitorowa a przerwa udzielana na zasadach szczególnych.

10. Urlop macierzyński i rodzicielski:
• prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,
• urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie,
• aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego,
• zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,
• możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego,
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.

11. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu:
• aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
• zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
• termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
• zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego,
• wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe,
• problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych,
• maksymalny próg obniżenia etatu alternatywnego w stosunku do urlopu wychowawczego ,
• ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.

12. Urlop ojcowski:
• wymiar urlopu ojcowskiego,
• termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
• podział urlopu ojcowskiego na części,
• zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

13. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem – niuanse:
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny,
• pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu,
• zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego,
• wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa,
• wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy (np. niepełnosprawnego).

DZIEŃ III
TAJNIKI PLANOWANIA I ROZLICZANIA CZASU PRACY

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu kontrowersyjnego tematu planowania i rozliczania czasu pracy. Omówione zostaną m.in. zmiany w strukturze dokumentacji czasu pracy wynikające z nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej, najnowsze zmiany dające wybranej grupie pracowników rodziców szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy obowiązujące od 2018 r., najnowszy wyrok SN dotyczący wymogu stosowania odpoczynku dobowego i tygodniowego przy dyżurze „na telefon”, zasady rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych w systemie podstawowym i równoważnym, interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny i dnia wolnego za święto, interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową oraz ograniczenia prawne dotyczące pełnienia dyżurów weekendowych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę wyjść prywatnych, sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy.

1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
• kodeks pracy czy przepis zakładowy – jaki akt prawny zastosować?
• typowe i nietypowe okoliczności a kwalifikacja do czasu pracy (przygotowanie pracownika do pracy, dojazd do pracy, pobieranie i zdawanie narzędzi pracy, stwierdzenie nietrzeźwości w trakcie dnia pracy, świadczenie pracy po godzinach bez pisemnego polecenia przełożonego),
• pojęcie systemu, rozkładu, grafiku, harmonogramu, tygodnia i doby pracowniczej,
• lista obecności, rozkład, karta ewidencji czasu pracy – najnowsze wymogi prawne w zakresie dokumentacji wynikające ze znowelizowanych przepisów o dokumentacji osobowej,
• z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy?
• doraźna zmiana harmonogramu (np. z uwagi na chorobę innego pracownika, awarię bądź konieczność zwiększenia produkcji) w świetle stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
• normy czasu pracy dla systemu podstawowego,
• zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
• ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu,
• planowanie i rozliczanie pracy na przełomie okresów rozliczeniowych,
• definicja doby pracowniczej i możliwości prawne w zakresie uelastycznienia doby (porozumienie i indywidualne wnioski pracownicze),
• ramy prawne dla stosowania czterobrygadowej organizacji czasu pracy w ramach systemu podstawowego,
• rozwiązywanie problemu nadmiarowej ilości dni i godzin pracy z uwagi na wykonywanie pracy w sposób ciągły,
• możliwe schematy organizacji pracy w 4-brygadówce,
• nowe ograniczenia dla pracy niedzielnej w handlu,
• obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy (przerwa śniadaniowa, obsługa monitora ekranowego a korzystanie z 5-minutowej przerwy raz na godzinę, przerwa na karmienie – wiek życia dziecka i poświadczanie uprawnienia, przerwa lunchowa, dodatkowa przerwa osoby niepełnosprawnej),
• systemy czasu pracy.

3. Nowe szczególne uprawnienia niektórych pracowników rodziców od 6 czerwca 2018 r.
• kategorie uprawnionych pracowników-rodziców,
• obowiązkowe uwzględnianie wniosków o telepracę, rozkład indywidualny, przerywany i ruchomy czas pracy,
• podstawy odmowy realizacji wniosku.

4. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
• ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,
• skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,
• wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,
• czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy?
• ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego,
• tydzień kodeksowy a tydzień kalendarzowy,
• sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,
• świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne.

5. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
• sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
• ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej,
• czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
• ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,
• praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,
• kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,
• interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto,
• różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

6. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
• czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP,
• czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
• rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową,
• udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta,
• stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym,
• rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin,
• udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

7. Praca dodatkowa kadry kierowniczej:
• kategorie kadry kierowniczej,
• osoba zarządzająca zakładem a nadgodziny,
• kierownik komórki organizacyjnej a nadgodziny.

8. Czas pracy a szkolenie i dyżur:
• dyżur a czas pracy,
• różnice prawne pomiędzy dyżurem stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie rekompensaty,
• czy pracownik nie pełniący dyżuru może zostać zobowiązany do pozostawania w kontakcie z firmą i wezwany w razie potrzeby do zakładu pracy?
• dyżury całodobowe i cało-weekendowe na telefon – ważny wyrok SN z 16 listopada 2017 r.
• wezwanie pracownika do pracy w trakcie dyżuru – rozliczenie czasu pracy,
• udział w szkoleniu a czas pracy,
• szkolenia bhp a czas pracy.

9. Podróż służbowa a czas pracy:
• dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego i powrót do domu a czas pracy ewidencjonowany w karcie,
• wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy,
• odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych,
• czas kierowania pojazdem w podróży służbowej a czas pracy.

10. Wyjścia prywatne w czasie pracy:
• czy wniosek pracownika o zgodę na wyjście prywatnego jest wiążący dla przełożonego?
• czy pracownik niepełnosprawny może odpracowywać wyjście prywatne pomimo naruszenia 7-godzinnej normy dobowej?Interpretacja PIP,
• wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych,
• czy książka wejść i wyjść może być stosowana jako potwierdzenie wniosku pracownika o zgodę na wyjście prywatne?
• odpracowanie wyjścia prywatnego a nadgodziny,
• wynagrodzenie pracownika w sytuacji nieodpracowania wyjścia prywatnego w okresie rozliczeniowym.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1640 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:30 (3 dni)
Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum  biznesowe w hotelu w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »