Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników

Termin

Lipiec

29 07 2020 – 
30 07 2020 

Warszawa

zapis BUR

Cel szkolenia

Przekazanie praktycznej wiedzy z trzech dziedzin prawa: prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego, których znajomość w podstawowym zakresie niezbędna jest w pracy każdego menedżera. Pokazanie najczęściej spotykanych i niekonwencjonalnych rozwiązań prawnych, pozwalających ograniczyć odpowiedzialność i ułatwiających funkcjonowanie w życiu gospodarczym. Praktyczna analiza umów i dokumentów wewnętrznych firm pozwoli na poznanie najważniejszych aspektów prawa i umożliwi ich zastosowanie w praktyce.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:
• Jaka jest ich odpowiedzialność jako kadry kierowniczej?
• Jak zarządzać/kierować ludźmi zgodnie z prawem i z korzyścią dla firmy a jednocześnie z dbałością o własne interesy?
• Jakie są ryzyka prawne i jakie narzędzia zabezpieczające należy wprowadzić w kierowaniu zespołem?

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami prawa i czują potrzebę zdobycia w przystępny sposób podstawowej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, w szczególności dla:
• właścicieli firm,
• wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych,
• dyrektorów działów,
• specjalistów i pracowników działów nie-prawnych,
• pracowników działów prawnych, którzy odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania wiedzy z wybranych zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego,
• menedżerów, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień prawnych, aby móc sprawnie i bezpiecznie zarządzać i kierować zespołami. 

Metodyka szkolenia

Metoda warsztatowa – liczne case study na bazie doświadczenia trenera zdobytego podczas pracy w międzynarodowych korporacjach oraz średnich przedsiębiorstwach. Dialogowa formuła szkolenia nastawiona na rozwiązywanie konkretnych przypadków w pracy i życiu każdego menedżera.

Program

1. Relacje pracownicze menedżerów z podwładnymi. Zasady efektywnej współpracy menedżerów z podległymi pracownikami (przykłady, rozwiązania, case study). Co menedżer może/powinien zrobić?
• Zacznijmy od tego, co menedżer powinien wiedzieć o zmianach w prawie w latach 2019/2020? Prezentacja najważniejszych zagadnień z punktu widzenia zarządzania.
• RODO na co dzień.
• Mamy w firmie sytuacje, które mogą stanowić mobbing, nierówne traktowanie, dyskryminację – kompedium przypadków i rad.
• Regulaminy pracy i wynagrodzeń pod lupą – przykłady błędów, nieważnych zapisów, jakie zmiany wprowadzić?
• Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe…
• Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu…
• Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych…
• Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu jego obowiązków?
• Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…
• Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…
• Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie?
• Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić?
• Jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę?
• Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić?
• Jakimi informacjami/ dokumentami menedżer powinien dysponować, gdy Spółka planuje rozwiązanie umowy o pracę z podległym pracownikiem w różnych sytuacjach?
• Jak menedżer powinien zorganizować skuteczne wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę?
• Po rozwiązaniu umowy o pracę dowiadujemy się, że: nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej …; że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów…; że były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą Spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę…; że były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa…
• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…
• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla niego wolnym…
• Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy…
• Podróże służbowe. m.in: gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… gdy podróżują w nocy… gdy podróżują samolotem..
• Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe aby menedżer sam mógł iść na urlop?
• Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
• Chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…
• Gdy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym pracownik przychodzi do pracy…

2. Odpowiedzialność menedżera – pracownika, menedżera pełnomocnika, prokurenta i członka zarządu:
• Za co i w jakich przypadkach odpowiada menedżer? Czy powinien się zabezpieczać przed odpowiedzialnością? Jak? Wszystko o odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej kadry kierowniczej.
• Czy można ograniczyć odpowiedzialność menedżera?
• Czy warto zostać pełnomocnikiem, za co pełnomocnik – pracownik odpowiada?
• Zasady poprawnego udzielania pełnomocnictw, prokury w spółkach kapitałowych.
• Zakres działania pełnomocnika, prokurenta.
• Prokura a pełnomocnictwo w praktyce spółek z o.o. i spółek akcyjnych.
• Od kiedy prokura nabiera mocy? Na jaki okres jest nadawana?
• Czy spółka powinna podpisać z prokurentem umowę?
• Czy zarząd, rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników może ustanowić wynagrodzenie dla prokurenta?
• Kompetencje prokurenta a pełnomocnika ogólnego,
• Prokura ogólna a szczególna; prokura samodzielna – czy w każdym przypadku prokurent może działać niezależnie?
• Prokura łączna – w jaki sposób zorganizowana jest reprezentacja spółki w przypadku wyznaczenia kilku prokurentów?
• W jakich przypadkach reprezentacja spółki przez prokurenta wymaga zgody zarządu?
• Kiedy umowa podpisana przez pełnomocnika, prokurenta jest ważna?
• Powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółek kapitałowych.
• Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie.
• Sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu w świetle przepisów k.s.h. oraz k.c.
• Szczególne zasady dotyczące prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez zarząd wieloosobowy (podejmowanie uchwał, sprzeciw wobec czynności innego członka zarządu etc.). Przekroczenie zasad reprezentacji przez zarząd spółki kapitałowej.
• Odpowiedzialność z tytułu czynności wykonywanych w imieniu własnym. Poręczenie wekslowe (aval), poręczenie cywilne.
• Ochrona prywatnego majątku członków zarządu (wspólników spółek osobowych).
• Odpowiedzialność za działania spółki: odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna. Odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów.

3. Efektywne zawieranie umów w imieniu spółki przez menedżerów:
• Podpis/parafa menedżera – jaką mają moc, skutki, odpowiedzialność?
• Jak prowadzić efektywne i skuteczne negocjacje?
• Prawa i obowiązki stron podczas negocjacji.
• Zapytanie ofertowe, oferta i przyjęcie oferty.
• Forma prawna wprowadzania zmian do umowy (aneksów), sposoby ich tworzenia, warunki jakie powinny spełniać.
• Jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie przed przystąpieniem do negocjacji lub przed odpisaniem umowy?
• Gromadzenie właściwej dokumentacji: umowa, faktura, dowód spełnienia świadczenia, oświadczenie o uznaniu długu, wezwanie do zapłaty, prośba o rozłożenie płatności na raty.
• Prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności.
• Jak uniknąć przedawnienia roszczenia?
• Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach takich jak, m.in.: umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia (jak uniknąć uznania jej za umowę o pracę?), o dzieło, o roboty budowlane, składu, przechowania, przelewu wierzytelności i inne.
• Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych.
• Podsumowanie, warsztaty case study.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w sali szkoleniowej hotelu.

Szkolenie może być realizowane w ramach Akademii Menadżera MŚP

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »