Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Ceny transferowe 2018 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

Termin

Wrocław, 20-21.09.2018

Adresaci szkolenia

Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane  w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.

Program

DZIEŃ I

I. Regulacje prawne w zakresie cen transferowych

1. Przepisy CIT oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

2. Rozporządzenia wykonawcze od przepisów od 2017 r.

3. Regulacje OECD.

4. Komunikaty Ministerstwa Finansów.

II. Identyfikacja podmiotów powiązanych

1. Rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe).

2. Powiązania kapitałowe.

3. Personalne i rodzinne.

4. Powiązania pionowe i poziome.

5. Powiązania bezpośrednie i pośrednie.

6. Powiązania majątkowe.

7. Powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

8. Powiązania poprzez zakład – obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem.

III. Dokumentacja cen transferowych – zakres i zasady sporządzania

1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” w rozumieniu przepisów CIT, problem refakturowania).  

2. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych.

3. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze.

4. Problematyka refakturowania.

5. Obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji (w tym kursy walut oraz problematyka tzw. „sumowania” transakcji).

6. Zakres i treść dokumentacji.

7. Analiza funkcjonalna.

8. Strategia gospodarcza, inne czynniki oraz oczekiwane korzyści jako elementy dokumentacji.  

9. Sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
b) metoda ceny odprzedaży,
c) metoda rozsądnej marży koszt plus,
d) metody zysku transakcyjnego,
e) inne metody.

10. Szczegółowe zasady kalkulacji cen na przykładach.

11. Termin na sporządzenie dokumentacji.

12. Sankcje związane z brakiem dokumentacji (stawka 50 %).

13. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji (w szczególności KKS).

IV. Szczególne zasady w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.

V. Kontrole z zakresu cen transferowych

1. Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej a kontrole cen transferowych.

2. Statystki  oraz wyniki ostatnio przeprowadzonych kontroli.

3. Główne obszary ryzyka.

4. Jak przygotować się do kontroli z zakresu cen transferowych – wskazówki praktyczne (zasad i tryb prowadzenia kontroli, zakres wymaganych dokumentów, postępowanie podatnika podczas kontroli). 

5. Ograniczenie odpowiedzialności zarządu i służb finansowo – księgowych w zakresie cen transferowych.

DZIEŃ II

VI. Zmiany w cenach transferowych od 1.01.2017 r.

1.  Nowelizacja regulacji w zakresie cen transferowych na poziomie międzynarodowym (OECD, BEPS) oraz ich implementacja do polskiego porządku prawnego.

2. Skutki praktyczne wejścia w życie nowych przepisów.

3. Zakres zmian od 2017 r.:
a) zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %),
b) nowy limit podmiotowy (przychodów lub kosztów rachunkowych) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR),
c) limity podmiotowe  dla podatników rozpoczynających działalność oraz spółek osobowych,
d) obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu,
e) rozszerzenie pojęcia „transakcji” – inne zdarzenia ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi,
f) nowe limity transakcyjne uzależnione od wysokości osiąganych przychodów rachunkowych – pojęcie transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) oraz tzw. grupowanie świadczeń (nowe, korzystne podejście organów podatkowych),
g) nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:
• po przekroczeniu progu 2 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File”,
• po przekroczeniu progu 10 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File” rozbudowana o tzw. analizę porównawczą,
• po przekroczeniu progu 20 mln EUR – Dokumentacja na poziomie grupy  – „Master File”.
h) polityka cen transferowych w ramach dokumentacji „Master File”,
i) obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych,
j) rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
k) możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,
l) obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,
m) obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – odpowiedzialność za podanie nieprawdy i brak oświadczenia,
n) obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP / PIT – TP jako załącznik do zeznania podatkowego (nowy wzór od czerwca 2017 r.).

4. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych – Raportowanie według krajów – „Country – By – Country Reporting” (CIT-CbC-R) – nowe obowiązki i odpowiedzialność.

VII. Zmiany w cenach transferowych na 2018 r.

1. Kwalifikacja wydatków marketingowych.

2. Podatkowe grupy kapitałowe.

3. Obowiązki sprawozdawcze.

VIII. Pojęcie analizy porównawczej (benchmarkingowej) – zasady tworzenia i przykłady praktyczne

1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.

2. Elementy analizy porównawczej.

3. Opis zgodności.

4. Źródła danych porównawczych.

5. Sposoby przeprowadzenia analizy.

6. Wybór metody a wskaźnik rentowności.

IX. Najnowsze orzeczenia i interpretacje oraz stanowiska praktyczne z zakresu cen transferowych

X. Omówienie przykładu dokumentacji podatkowej LOCAL FILE

Więcej informacji:

22 208 28 26

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt