Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji

Termin

Terminy szczegółowe

Cel szkolenia

• przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących współczesnych metod rachunku kosztów
• wykształcenie wśród uczestników umiejętności stosowania nowoczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej i controllingu oraz poznanie ich wpływu na zachowania ludzi i zarządzanie w przedsiębiorstwie
• wyrobienie wśród uczestników umiejętności projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu dostosowanych do zmieniających się warunków funkcjonowania firmy
• wykształcenie wśród uczestników umiejętności pracowania w informatycznym systemie budżetowania i kontroli kosztów oraz planowania finansowego

Korzyści

• zaangażowanie pracowników w zarządzanie kosztami
• uporządkowanie kosztów i poprawa dyscypliny kosztowej
• poprawa przepływu informacji między jednostkami wewnętrznymi firmy
• poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia

Program

SESJA I
FUNKCJONALNY RACHUNEK KOSZTÓW
PLAN
1. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w firmie (1 godzina):
a) zadania rachunku kosztów
2. Systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania (1 godzina):
a) systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania
3. Grupowanie i rozliczanie kosztów pośrednich (4 godziny):
a) znaczenie grupowania i rozliczania kosztów pośrednich
b) grupowanie kosztów pośrednich w MPK
c) rozliczanie kosztów pomocniczych MPK
d) obliczanie stawek kosztów pośrednich
e) obciążanie produktów kosztami pośrednimi
4. Podstawowe systemy rachunku kosztów w zarządzaniu (1 godzina):
a) klasyfikacja systemów rachunku kosztów
b) rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych
c) niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
5. Rozwinięte systemy rachunku kosztów i wyników (1 godzina):
a) warunki zastosowania rachunków wielowymiarowych
b) wydzielanie i ocena działania ośrodków odpowiedzialności
c) budowa i wykorzystanie rachunków wielowymiarowych
6. Koszty w decyzjach krótkiego okresu (4 godziny)
a) analiza progu rentowności i płynności
b) planowanie wyniku i analiza wrażliwości w krótkim okresie
c) analiza dźwigni

SESJA II
RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ – ACTIVITY BASED COSTING
(w tym 4 godziny warsztatów komputerowych)
PLAN
1. Zadania rachunku kosztów (1 godzina):
a) zadania rachunku kosztów
b) rozliczanie kosztów pośrednich w ujęciu tradycyjnym
2. Activity based costing (7 godzin):
a) wprowadzenie do activity based costing
b) podstawowe pojęcia activity based costing
c) etapy wdrażania activity based costing
d) identyfikacja obiektów kosztów
e) identyfikacja działań
f) ustalenie kosztów działań
g) ustalenie nośników kosztów działań
h) rozliczenie kosztów na obiekty
3. Activity based management (3 godziny):
a) wprowadzenie do ABM
b) analiza działań z punktu widzenia celowości ich wykonywania
c) analiza rentowności produktów
d) analiza rentowności klientów
e) analiza rentowności jednostek wewnętrznych
f) analiza rentowności kanałów dystrybucji
g) budżetowanie kosztów działań
4. Wdrażanie activity based costing (1 godzina):
a) przesłanki, korzyści i problemy związane z wdrażaniem systemu ABC
c) etapy wdrażania systemu ABC
d) wymagania w stosunku do oprogramowania ABC

SESJA III
BUDŻETOWANIE I KONTROLA KOSZTÓW
PLAN
1. Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania (0,5 godziny):
a) rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania.
2. Budżetowanie i kontrola kosztów i przychodów (6 godzin):
a) przygotowanie procesu budżetowania
b) budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów
c) budżetowanie kosztów
d) budżetowanie kosztów pośrednich
e) budżetowanie wyniku finansowego
f) budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu
g) analiza i kontrola wykonania budżetów
h) organizacja systemu budżetowania
3. Zarządzanie kosztami przez odchylenia (5,5 godziny):
a) wprowadzenie do zarządzania kosztami przez odchylenia
b) procedury wyznaczania i rodzaje standardów
c) ogólny model analizy odchyleń
d) analiza przyczyn powstawania odchyleń
e) zarządzanie kosztami przez odchylenia – podsumowanie

SESJA IV
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I RENTOWNOŚCIĄ – CASE STUDY
(warsztaty komputerowe)
UWAGA
› warsztaty komputerowe oparte są na jednym kompleksowym studium przypadku (jest to przykład firmy
średniej wielkości z kilkudziesięcioma ośrodkami odpowiedzialności, produkującej wiele wyrobów i
świadczącej usługi, prowadzącej sprzedaż w różnych regionach i kanałach dystrybucji, mającej wiele
grup klientów itp.)
› podczas zajęć uczestnicy pracują samodzielnie ale pod kontrolą prowadzącego w specjalnie
stworzonym modelu budżetowania i kontroli oraz planowania finansowego działającym w arkuszu
kalkulacyjnym EXCEL
› celem warsztatów komputerowych nie jest jednak nauka programu EXCEL – program ten jest tylko
narzędziem dla poznania praktycznych aspektów budżetowania i kontroli oraz planowania finansowego
na praktycznym przykładzie
› szczególną cechą pracy podczas warsztatów komputerowych jest praktyczne – kompleksowe ujęcie
wszystkich analizowanych zagadnień
› warsztaty komputerowe stanowią najbardziej zaawansowaną część całego programu szkoleniowego
PLAN
1. Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników – wprowadzenie (1 godzina):
a) cele i zadania budżetowania kosztów, przychodów i wyników; powiązanie procesu budżetowania ze
strategią i długookresowymi celami przedsiębiorstwa,
b) wpływ stosowanego w przedsiębiorstwie rachunku kosztów na proces budżetowania.
2. Planowanie w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa (1 godzina):
a) charakterystyka procesów zachodzących w przedsiębiorstwie – wpływ organizacji i technologii
produkcji na budżetowanie kosztów,
b) planowanie sprzedaży w przekroju regionów sprzedaży, klientów i produktów,
c) planowanie produkcji w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa, planowanie zapasów wyrobów
gotowych i produkcji w toku.
3. Budżetowanie kosztów w podmiotach kosztowych (3 godziny):
a) projektowanie budżetów kosztów,
b) opracowywanie budżetów kosztów materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich oraz prostych
kosztów pośrednich w podmiotach działalności podstawowej, pomocniczej i pozostałych,
c) rozliczanie budżetowanych kosztów działalności pomocniczej i tworzenie całkowitych budżetów
kosztów wszystkich podmiotów,
d) wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, wyprowadzanie współczynników zmienności kosztów,
e) wyznaczanie normalnego poziomu zdolności produkcyjnych i wyodrębnianie kosztów wydziałowych
stałych nie stanowiących kosztu wytworzenia,
f) analiza planowanego wykorzystania zdolności produkcyjnych.
4. Tworzenie normatywnego kosztu produktu (1 godzina):
a) powiązanie wyceny produktu ze stosowaną w przedsiębiorstwie technologią i organizacją procesów
produkcyjnych,
b) powiązanie normatywnego kosztu produktu z budżetami kosztów dla miejsc powstawania kosztów w
ramach działalności podstawowej.
5. Sporządzanie budżetów zbiorczych w różnych przekrojach (1 godzina):
a) hierarchiczna struktura budżetowania w podmiotach wewnętrznych,
b) powiązanie budżetów zbiorczych z budżetami centrów kosztowych i wyceną produktu,
c) budżety kosztów według pionów, budżet kosztów wytworzenia, budżet kosztów nie stanowiących
kosztu wytworzenia.
6. Budowa planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa (1 godzina):
a) rachunek kosztów i wyników dla regionów sprzedaży, klientów i produktów,
b) wykorzystanie wieloblokowych i wielosegmentowych systemów rachunku kosztów w zarządzaniu,
c) analiza rentowności regionów sprzedaży,
d) analiza rentowności klientów i grup klientów,
e) analiza rentowności produktów i grup produktów,
f) analiza wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i zmiennych.
7. Konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla ośrodków odpowiedzialności za koszty i zyski (2
godziny):
a) analiza rzeczywistego wykorzystania zdolności produkcyjnych,
b) raporty kontrolno-wynikowe dla ośrodków odpowiedzialnych za koszty i zyski.
8. Kontrola i ocena wykonania budżetów (2 godziny):
a) rachunek odchyleń na poziomie ośrodków odpowiedzialności za koszty w ramach działalności
podstawowej, pomocniczej oraz administracji
b) raporty z wykonania budżetów ośrodków odpowiedzialnych za zyski
c) monitorowanie rentowności przedsiębiorstwa jako całości

SESJA V
PLANOWANIE I KONTROLA FINANSOWA – CASE STUDY
(warsztaty komputerowe)
UWAGA
› sesja ta jest ciągiem dalszym poprzednich zajęć i obejmuje planowanie i kontrolę finansową (w
szczególności zapasy, środki pieniężne, zobowiązania, należności, bilans, przypływy pieniężne, analizę
wskaźnikową, analizę wrażliwości, analizę progu rentowności, płynności i analizę dźwigni)
› łącznie z pierwszą częścią warsztatów (sesja IV) sesja ta stanowi dopełnienie systemu planowania i
kontroli w firmie
PLAN
1. Planowanie i analiza kapitału obrotowego w firmie (4 godziny):
a) planowanie poziomu kapitału obrotowego
b) zarządzanie zapasami
c) zarządzanie zobowiązaniami i należnościami
d) zarządzanie środkami pieniężnymi
2. Planowanie sprawozdań finansowych (2 godziny):
a) rachunek wyników pro-forma
b) cash flow pro-forma
c) bilans pro-forma
3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych (2 godziny):
a) wprowadzenie do analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa,
b) analiza płynności
c) analiza rentowności
d) analiza efektywności
e) analiza zadłużenia
f) analiza wskaźników rynku kapitałowego
g) analiza Du-Ponta
h) problemy w analizie sprawozdań finansowych.
4. Analiza wrażliwości sprawozdań finansowych (4 godziny):
a) analiza wrażliwości wyniku finansowego i przepływów pieniężnych
b) analiza progu rentowności i płynności
c) analiza dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej

Informacje organizacyjne:
Szkolenie prowadzone jest na poziomie średniozaawansowanym. Uczestnicy powinni posiadać wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controlling.

Koszt uczestnictwa w całym kursie dla jednej osoby 5100 zł + 23% VAT
Zajęcia odbywają się:
Dzień I 11.00 – 17.00
Dzień II 9.00 – 15.00
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »