Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Controlling personalny – warsztaty komputerowe

Termin

Poznań, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Warszawa, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Wrocław, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Cel szkolenia

Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie controllingu strategicznego i operacyjnego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W szczególności zamierzaniem warsztatu jest nabycie umiejętności w zakresie liczenia wskaźników z controllingu personalnego i ich interpretowania oraz stosowania benchmarków.

Metodyka szkolenia

Zajęcia prowadzone przy użyciu komputerów. Metoda warsztatowa: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, analiza przypadków i symulacje, dyskusja. Prowadzone w oparciu o doświadczenia własne eksperta wdrażającego aktywnie controlling personalny w organizacjach.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i menedżerowie departamentów HR, działów rozwojowych i działów szkoleń, jak również menedżerowie z obszaru zarządzania strategicznego, właściciele firm, specjaliści działów controllingu oraz pracownicy pionów finansowych, którzy dążą do podnoszenia swoich kompetencji i do doskonalenia warsztatu podejmowania dobrych decyzji zarządczych.

Program szkolenia

Moduł 1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
•    Niematerialna wartość firmy.
•    Kapitał ludzki.
•    Etapy zarządzania wartościami niematerialnymi.
•    Strategia personalna i jej znaczenie.
•    Mapy strategiczne i analiza wskaźnikowa.

Moduł 2. Rachunkowość zasobów ludzkich
•    Metody wyceny kapitału ludzkiego.
•    Bariery i ograniczenia w wycenach kapitału ludzkiego.
•    Sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego.
•    Benchmarki i zasady korzystania z nich.

Moduł 3. Controlling personalny w praktyce
•    Controlling strategiczny.
•    Controlling operacyjny.
•    Ryzyka controllingu.
•    Struktura kosztów pracy i ich ewidencja.
•    Zasady wdrażania controllingu w organizacji.
•    Controlling kosztów jako składowa analiz organizacyjnych.

Moduł 4. Ludzie jako aktywa
•    Wartość rynkowa i wartość dodana.
•    Rentowność inwestycji w kapitał ludzki.
•    Rentowność, produktywność, efektywność.
•    Ustalanie mierników wykonania KPI.
•    Cykl efektywności pracowniczej.
•    Wskaźniki strategiczne a wskaźniki operacyjne.
•    Metody analiz stosowane w controllingu: ABC, XYZ, WAU, analizy wariancji.

Moduł 5. Podstawowe mierniki i stosowanie benchmarków
•    Analiza kosztów rekrutacji.
•    Wskaźniki fluktuacji.
•    Analiza fluktuacji.
•    Koszty absencji i analiza wskaźnikowa.
•    Koszty niewłaściwego zarządzania zasobami ludzkimi.

Moduł 6. Mierniki związane z rozwojem pracowników
•    Pomiar efektywności procesów szkoleniowych w organizacji.
•    Diagnozowanie luk kompetencyjnych i ich wycena.
•    Pomiar postaw pracowniczych.
•    BSC (Balanced Scorecard).
•    Straty w kapitale ludzkim – ich pomiar.

Moduł 7. Mierniki efektywności działu HR
•    Wskaźnik dostępu do usług kadrowych.
•    Współczynnik obciążenia działu zasobów.
•    Inwestycje w dziale zasobów ludzkich.
•    Outsourcing Index.
•    Koszty działu zasobów w kosztach ogółem i Outsourcing Index.
•    Mierniki procesowe i wynikowe.
•    Mierniki wybranych procesów HR np. procesów motywowania.

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 366,54 zł
Cena regularna szkolenia: 1832,70 zł

Więcej informacji:

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »