Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Termin

Kwiecień

16 04 2019 Poznań

zapis BUR

17 04 2019 Wrocław

zapis BUR

26 04 2019 Kraków

zapis BUR

Cel szkolenia

Szkolenie jest adresowane do pracowników firm z różnych sektorów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają do czynienia z zaległościami płatniczymi ze strony kontrahentów i podejmują działania zmierzające do uzyskania należności na drodze sądowej. W szczególności szkolenie jest kierowane do pracowników działów księgowości, finansowych lub windykacyjnych takich firm, nie posiadających wykształcenia prawniczego. Zasadniczym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie korzystania z systemu EPU, w tym samodzielnego składania pozwów i wniosków egzekucyjnych oraz efektywnej obsługi systemu EPU i spraw prowadzonych w postępowaniu elektronicznym.
Wiedza i umiejętności praktyczne uzyskane w trakcie szkolenia w założeniu mają pozwolić wierzycielom (niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności) na samodzielną i kompleksową obsługę windykacji należności od kontrahentów (z wykorzystaniem odpowiednio przeszkolonych pracowników), od etapu złożenia pozwu do zakończenia egzekucji. Działanie takie przyczyniać się będzie do minimalizacji kosztów związanych z windykacją roszczeń pieniężnych, m.in. poprzez ograniczenie lub nawet całkowite wyeliminowanie korzystania z zewnętrznych firm windykacyjnych lub kancelarii prawnych, zwłaszcza w prostych sprawach, o stosunkowo niewielkiej wartości jednostkowej. W takich właśnie sprawach najczęściej koszty windykacji zewnętrznej są nieopłacalne w korelacji do wartości przedmiotu sporu.
W szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby, które już posługują się EPU jako instrumentem windykacyjnym w ramach swoich obowiązków służbowych, np. jako pracownicy wewnętrznych działów windykacyjnych. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli im na ugruntowanie posiadanej wiedzy lub praktyki, poznanie dodatkowych lub nowych możliwości w zakresie wykorzystania EPU. Ponadto osoby takie mogą uzyskać wyjaśnienie różnych wątpliwości lub problemów, z jakimi spotkały się w trakcie korzystania z EPU.

Program

1. Zagadnienia wstępne:
a) ogólne założenia i zasady Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU),
b) sprawy podlegające rozpoznaniu w EPU,
c) roszczenia, które mogą być dochodzone w EPU, roszczenia przedawnione w EPU,
d) pozew w EPU a przerwa biegu przedawnienia,
e) jak prawidłowo ustalić wartość przedmiotu sporu,
f) właściwość sądu w EPU,
g) właściwość sądu po przekazaniu sprawy do postępowania zwykłego, możliwość wyboru sądu właściwego w EPU, w tym w razie przekazania sprawy do postępowania zwykłego,
h) wysokość i zasady uiszczania opłat sądowych w EPU, skutki braku uiszczenia wymaganej opłaty,
i) EPU a tradycyjne postępowanie nakazowe i upominawcze,
j) podsumowanie – EPU – plusy i minusy, czy w każdej sprawie windykacyjnej warto korzystać z EPU?

2. Rozpoczęcie pracy z EPU:
a) założenie konta w EPU, wniosek o założenie konta,
b) wybór profilu konta,
c) aktywacja konta,
d) podpisy elektroniczne w EPU, uzyskanie podpisu elektronicznego dla potrzeb EPU, możliwość wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
e) wymogi dotyczące przeglądarek i środowiska Java.

3. Złożenie pozwu w EPU (symulacja przygotowania pozwu z wykorzystaniem konta na platformie e-sad.gov.pl):
a) prawidłowe oznaczenie powoda (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe, inne podmioty),
b) określenie osób reprezentujących podmioty korporacyjne, wskazanie sposobu reprezentacji, wykazanie prawa do reprezentacji po stronie osób nieujawnionych w KRS,
c) oznaczenie pozwanego. Wskazanie dany identyfikujących pozwanego – PESEL albo NIP, ustalenie numeru PESEL pozwanego dla potrzeb EPU, dane adresowe pozwanego, skutki podania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych pozwanego, odrębności w przypadku „zwykłych” osób fizycznych i przedsiębiorców,
d) określenie żądania pozwu, sposób określenia roszczeń objętych pozwem, kilka roszczeń w ramach jednego pozwu,
e) definiowanie dowodów,
f) problematyka odsetek, możliwe warianty w zakresie sposobu formułowania żądania zasądzenia odsetek – na bazie konkretnych przykładów, problematyka odsetek w transakcjach handlowych,
g) uzasadnienie pozwu, konieczne elementy uzasadnienia, sposób konstruowania uzasadnienia na przykładach,
h) żądanie w zakresie zwrotu kosztów procesu,
i) weryfikacja poprawności pozwu, przygotowanie pozwu do złożenia (wysyłki),
j) podpisanie pozwu,
k) proces wysyłki pozwu, opłacenie pozwu,
l) potwierdzenie złożenia pozwu, sygnatura sprawy i dane dostępowe do akt sprawy.

4. Postępowanie po złożeniu pozwu w EPU:
a) komunikacja z sądem po złożeniu pozwu, zasady doręczania pism/orzeczeń w EPU,
b) dopuszczalność cofnięcia pozwu,
c) składanie pism w toku postępowania,
d) wadliwy pozew – możliwe warianty i skutki braków pozwu. Wezwania sądu i sposób reakcji na wezwania,
e) postanowienia sądu w EPU,
f) weryfikacja stanu sprawy w EPU.

5. Zakończenie postępowania w EPU:
a) wydanie nakazu zapłaty. Informacja o wydaniu nakazu zapłaty i dostęp do nakazu zapłaty w EPU,
b) przekazanie informacji o nakazie pozwanemu,
c) uprawomocnienie się nakazu w EPU,
d) odmowa wydania nakazu zapłaty – przesłanki, skutki, możliwość zaskarżenia. Przekazanie sprawy do postępowania zwykłego w następstwie stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty – konsekwencje i możliwe warianty działań powoda,
e) sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty, sprzeciw tradycyjny i elektroniczny,
f) uzyskanie informacji o wniesieniu sprzeciwu, procedura po wniesieniu sprzeciwu,
g) możliwe warianty działań powoda w razie wniesienia sprzeciwu, skutki braku reakcji powoda na wezwanie sądu, umorzenie postępowania w EPU a przedawnienie.

6. Egzekucja w oparciu o nakaz wydany w EPU:
a) klauzula wykonalności dla nakazu w EPU,
b) przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji, istotne elementy wniosku, wskazanie środków egzekucyjnych, możliwość wyboru komornika,
c) złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji w EPU,
d) monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego, współpraca z komornikiem.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 590 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »