Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Księgowość i kontrola dotacji unijnych

Termin

Katowice,08.08.2018
Wrocław, 09.08.2018
Poznań, 10.08.2018

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania stosowane przy realizacji dotacji. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy unijnych, a także przygotowania się do kontroli Instytucji audytujących. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania związane z przygotowaniem dokumentów księgowych, ewidencji księgowej do rozliczenie otrzymanej dotacji.

Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę o zagadnienia związane z księgowością i rozliczaniem dotacji unijnych, a w szczególności w zakresie:
• przygotowania poprawnej dokumentacji księgowej i projektowej,
• sporządzenia polityki rachunkowości
• zmodyfikowania zakładowego planu kont,
• prowadzenia ewidencji księgowej i  sprawozdawczości w związku z realizacja umowy o dofinansowanie z różnych programów operacyjnych,
• kwalifikowalność kosztów w projekcie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:
• pracowników działów finansowo-księgowych, które to chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej realizowanych umów o dofinansowanie oraz rozliczania otrzymanych dotacji.
• koordynatorów, asystentów projektów, którzy chcą zrozumieć zasady księgowości realizowanych dotacji
• osób, które aplikują o wsparcie finansowe z funduszy UE,
• audytorów projektów unijnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę,
• doradców podatkowych, którzy doradzają podmiotom w rozliczaniu kosztów i przychodów podatkowych.

Program

1. Podstawy prawne zasad rozliczania, kwalifikowalności, rachunkowości i sprawozdawczości projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych:
a) wspólnotowe akty prawne, Rozporządzenia KE,
b) uregulowania i wytyczne krajowe,
c) ustawa o rachunkowości.

2. Polityka rachunkowości projektów:
a) zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów,
b) odrębna ewidencja Księgowa,
c) sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych,
d) dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
e) wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,
f) wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
g) wyodrębniona ewidencja rozrachunków,
h) wyodrębniona ewidencja kosztów,
i) wyodrębniona ewidencja przychodów,
j) zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków,
k) ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań,
l) prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.

3. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:
a) dokumenty finansowo-księgowe,
b) dokumenty merytoryczne,
c) kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu,
d) kontrola merytoryczna,
e) kontrola formalna,
f) kontrola rachunkowa,
g) przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.

4. Podstawy kwalifikowania wydatków:
a) zasady kwalifikowalności, kwalifikowalność czasowa, geograficzna,
b) system rozliczeń, zmiany w projekcie,
c) zasady prawne kwalifikowalności w projektach realizowanych w ramach pomocy publicznej,
d) rozliczenie kosztów ogólnych i ryczałtowych.

5. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:
a) kwalifikowalność podatku VAT,
b) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO,
c) zakup środków trwałych,
d) zakup używanych środków trwałych,
e) zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej,
f) wartości niematerialne i prawne,
g) wkład niepieniężny,
h) opłaty finansowe,
i) koszty przygotowania projektu,
j) leasing,
k) amortyzacja,
l) koszty ogólne,
m) wydatki niekwalifikowane.

6. Szczególne wymogi jednostek udzielających dotacji:
a) opisywanie dokumentów,
b) opis związku wydatku z projektem,
c) wydatki wspólne,
d) udokumentowanie poszczególnych rodzajów wydatków,
e) dokumentowanie zapłaty,
f) sprawozdawczość.

7. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa:
a) faktura VAT (faktura korygująca),
b) nota korygująca,
c) faktura wewnętrzna VAT,
d) faktura pro forma,
e) faktura elektroniczna,
f) rachunek,
g) paragon,
h) umowa kupna-sprzedaży,
i) wyciąg bankowy,
j) raport kasowy,
k) nota księgowa,
l) dokumentacja obrotu magazynowego.

8. Zasady zarządzania i kontroli:
a) system audytu i kontroli projektów,
b) kontrole systemowe, kontrola na miejscu, weryfikacje wydatków,
c) przykłady praktyczne najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości podczas wdrażania projektów.

9. Obowiązki sprawozdawcze.

10. Podatki w funduszy unijnych.

Więcej informacji:

22 208 28 26

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »