Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Lista płac i wynagrodzenia 2017

Termin

Poznań, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Warszawa, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Wrocław, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Cel szkolenia

Przedstawienie prawidłowych zasad naliczania wynagrodzeń z umów o pracę, zlecenia i o dzieło, z uwzględnieniem nowych limitów od 1 stycznia 2017 i aktualnego orzecznictwa sądowego. Omówienie zasad oskładkowania składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne umów, zbiegów tytułów do ubezpieczeń, zasad dokonywania potraceń z wynagrodzeń i zasiłków oraz umów cywilnoprawnych. Przedstawione zostaną najczęściej popełniane błędy w wyliczaniu płac, świadczeń i zasiłków ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści oraz specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy:
• zasady przechowywania list płac,
• elementy składowe listy płac,
• limity podatkowe w 2017 r.,
• składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP,
• ograniczenie składek ZUS,
• wynagrodzenie minimalne w 2017 r.,
• ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia,
• terminy wypłaty wynagrodzeń,
• wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
• ustalenie zaliczki na podatek dochodowy,
• Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.),
• wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu,
• wyliczenie wynagrodzenia – zmiana etatu w trakcie miesiąca,
• wyliczenie wynagrodzenia – zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca,
• wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania,
• dodatek za pracę w godzinach nocnych – zasady wyliczania,
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
• wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego,
• ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
• zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
• wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
• naliczenia świadczenia, zwolnienie ze świadczenia pracy,
• potrącenia z wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa:    
• zasady nabywania prawa do:
– zasiłku chorobowego,
– opiekuńczego,
– macierzyńskiego,
– dodatkowego i  rodzicielskiego,
– świadczenia rehabilitacyjnego,
– wyrównawczego,
– szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia,
• przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków,
• składniki przyjmowane do podstawy wymiaru:
– wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc,
– wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc,
– wypłacane za roczny okres,
• wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku,
• zasady postępowania przy wypłacie zasiłków,
• ustalanie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego,
• prawidłowe dokumentowanie okresów zasiłkowych w świadectwach pracy,
• naliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku,
• naliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku,
• e-zwolnienia.

3. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych:
• składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach od 1 stycznia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. – zbiegi tytułów ubezpieczeń a ustalenie podstawy do ozusowania umowy.

4. Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
• koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% – zasady wyliczania,
• limit kosztów 50% – kiedy i dla kogo?
 
5. Wyliczanie wynagrodzenia z umowy zlecenie z:
• studentem, rozliczanie wynagrodzenia w trakcie miesiąca w którym nastąpiła obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej,
• emerytem,
• własnym pracownikiem,
• z pełnym ZUS,
• ze składką zdrowotną,
• wyliczanie wynagrodzenia z przedstawionej ewidencji czasu pracy zleceniodawcy/samozatrudnionego,
• wyrównanie wynagrodzenia do minimalnej stawki godzinowej,
• rozliczanie wynagrodzeń z umów zlecenie długoterminowych,
• wyliczanie zasiłku z umowy zlecenie,
• ustalenie podstawy zasiłku chorobowego własnego pracownika i zleceniobiorcy jednocześnie.

6. Dokumentacja związana z prowadzeniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych:
• druki, formularze, rachunki, ewidencja czasu pracy.

7. Potrącenie komornicze a umowy cywilnoprawne:
• potrącenia z umów cywilnoprawnych,
• Świadczenia powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika,
• stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę,
• jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne.

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 243,54 zł
Cena regularna szkolenia: 1217,70 zł

Więcej informacji:

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »