Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy

Termin

Cel szkolenia

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat kluczowych wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Jesteśmy przekonani, że po jego ukończeniu uczestnicy będą rozumieli MSSF (zarówno ich ogólną „filozofię” i cele, jak i rozwiązania poszczególnych standardów) i potrafili zastosować je w praktyce. Koncentrujemy się na kluczowych problemach dotyczących większości przedsiębiorstw niezależnie od branży. Te zagadnienia to m.in. zapasy (ze szczególnym naciskiem na ustalanie kosztu wytworzenia), środki trwałe (zwłaszcza amortyzacja), aktywa niematerialne i nieruchomości inwestycyjne, rezerwy (warunki tworzenia i wycena), instrumenty finansowe wszelkiego rodzaju (z naciskiem na ich wycenę), przychody, leasing, utrata wartości aktywów, różnice kursowe. Osobny dzień będzie poświęcony skonsolidowanym sprawozdaniom finansowym i połączeniom spółek. Podobnie jeden dzień wypełnią zajęcia poświęcone sporządzaniu sprawozdania finansowego na moment przejścia na MSSF.

Zgodnie z podtytułem kursu, do prezentacji poszczególnych zagadnień chcemy podejść praktycznie. Większość ważnych zagadnień będzie ilustrowana praktycznymi przykładami liczbowymi i sytuacjami z życia różnych spółek.

Program

DZIEŃ 1

MSR 2 „Zapasy”
Klasyfikacja zapasów w bilansie, koszt nabycia zapasów, ustalanie kosztu wytworzenia produktów (wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, ustalanie „uzasadnionej” części kosztów pośrednich), ujęcie zakupu zapasów ze znacznie odroczonym terminem zapłaty, ujęcie kosztu wytworzenia produktów w rachunku zysków i strat, wycena zapasów na dzień bilansowy, odpisy aktualizujące wartość zapasów ich ujęcie.

MSR 16 „Środki trwałe”
Składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych, koszt nabycia środka trwałego, ujęcie kosztów demontażu środka trwałego, ujęcie zakupu środka trwałego ze znacznie odroczoną zapłata, ustalanie kosztu środka trwałego finansowanego dotacją rządową, ujęcie późniejszych nakładów na środek trwały (remonty i wymiana części), wycena środków trwałych na dzień bilansowy, przeszacowanie środków trwałych – ujęcie i zasady przeszacowania, zasady prawidłowej amortyzacji środków trwałych (ustalanie okresu użytkowania, dobór metod amortyzacji, amortyzacja metodą jednostek produkcji, amortyzacja w podziale na komponenty, okresowa weryfikacja amortyzacji), leasing środka trwałego u leasingobiorcy (zgodnie z MSSF 16), ujęcie środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży (zgodnie z MSSF 5).

DZIEŃ 2

MSR 38 „Aktywa niematerialne”
Kryteria uznawania aktywów niematerialnych, ustalanie kosztu nabycia składnika aktywów niematerialnych, ujmowanie nakładów na wytwarzanie we własnym zakresie zasobów niematerialnych (koszty badań i koszty rozwoju), wycena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy, okres użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych.

MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
Kiedy nieruchomość powinna być zaliczona do inwestycji? Wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy (wycena w koszcie a wycena w wartości godziwej – znaczenie wyboru polityki rachunkowości), przeklasyfikowanie nieruchomości, wycena nieruchomości w przypadku przeklasyfikowania.

MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”

MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
Etapy procedury badania utraty wartości, przesłanki utraty wartości, ustalanie wartości odzyskiwalnej w testach na utratę wartości, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego, ośrodki wypracowujące środki pieniężne, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

MSR 37 „Rezerwy”
Warunki uznania rezerwy, wycena rezerw w różnych sytuacjach (zobowiązania gwarancyjne, zobowiązania do demontażu środka trwałego, wycena rezerw a wartość pieniądza w czasie), wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19.

DZIEŃ 3

Bilans według MSR 1 – zasady prezentacji, struktura, podstawowe pozycje (w tym kapitały własne).

Instrumenty finansowe (MSR 32, MSSF 7 i MSSF 9): klasyfikacja pożyczek, akcji/udziałów, jednostek uczestnictwa, obligacji, weksli i należności dla potrzeb wyceny, wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych: zamortyzowany koszt i wartość godziwa, ujęcie przeszacowań: wynik finansowy i kapitał (inne całkowite dochody), przeniesienia z kapitału na wynik, ustalanie i ujęcie odpisów aktualizujących, wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych, instrumenty pochodne – ujęcie i wycena, rachunkowość zabezpieczeń – zasady wyboru i stosowania, ujawnienia informacji na temat instrumentów finansowych (ryzyko kredytowe, płynności i rynkowe).

DZIEŃ 4

MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” – waluta funkcjonalna; wybór kursów do przeliczenia transakcji i sald, ujęcie początkowe i bilansowe pozycji w walucie obcej, zasady przeliczania pozycji na walutę funkcjonalną, ujęcie różnic kursowych; przeliczenie całego sprawozdania finansowego na inną walutę.

MSR 19 „Świadczenia pracownicze”: najważniejsze wymogi w zakresie ujmowania świadczeń pracowniczych.

MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”: podstawowe zagadnienia.

Przygotowanie i prezentacja rachunku zysków i strat i sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym zgodnie z MSR 1. Zasady przygotowania not (informacji dodatkowej) do sprawozdania finansowego. Rachunek przepływów pieniężnych według MSR 7 – najważniejsze różnice w porównaniu z rozwiązaniami polskimi.

MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej”: uwarunkowania definicyjne wartości godziwej, wybór sposobu ustalania wartości godziwej – podejście dochodowe, rynkowe i kosztowe, poziomy ustalania wartości godziwej.

DZIEŃ 5

MSSF 15 “Przychody z umów z klientami”: wycenia i ujęcie przychodów z różnych transakcji sprzedaży produktów, świadczenia usług.

MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
Zasady (polityka) rachunkowości, wybór i zastosowanie zasad rachunkowości, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, ujawnienie informacji związanych ze zmianą zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe, zmiany wartości szacunkowych, korekta błędów, ujawnienie informacji dotyczących błędów lat poprzednich.

MSR 10 „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego”
Definicja zdarzeń po dniu bilansowym, data zatwierdzenia sprawozdania finansowego według MSR, przykłady zdarzeń następujących po dniu bilansowym wymagających dokonania korekt.

MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
Śródroczny raport finansowy, minimalna zawartość śródrocznego raportu finansowego, wybrane informacje objaśniające, szczegółowe przykłady ujawnień, okresy za które wymagana jest prezentacja śródrocznego sprawozdania.

MSSF 8 „Sprawozdawczość segmentów operacyjnych”: ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o segmentach oraz informacji o kluczowych klientach i geograficznych rynkach zbytu.

MSSF 5 Prezentacja działalności niekontynuowanej z punktu widzenia podmiotu gospodarczego i grupy kapitałowej. Wyniki spółek zależnych prezentowane w sprawozdaniu z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (sprawozdaniu z całkowitego dochodu).

MSR 12 “Podatek dochodowy”
Dodatnie różnice przejściowe, ujemne różnice przejściowe, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wycena rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kompensowanie aktywów i rezerw.

DZIEŃ 6

MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”: identyfikacja połączenia gospodarczego – przejęcia przedsięwzięć na nabycia zbioru aktywów, zastosowanie metody przejęcia (w tym: ustalanie przekazanej zapłaty i jej relacja do ceny nabycia udziałów, identyfikacja, ujmowanie i wycena aktywów netto przejętego podmiotu, wycena udziałów niekontrolujących na moment początkowego ujęcia, ujęcie wartości firmy (całkowitej lub nabytej) lub zysku na okazyjnym nabyciu), połączenia pod wspólną kontrolą – zastosowanie metody przejęcia, metody łączenia udziałów lub innej metody, podmioty zobligowane i sytuacje obligujące do ujawnienia informacji o segmentach operacyjnych podmiotu sprawozdawczego, zakres ogólnych ujawnień na temat segmentów operacyjnych podmiotu sprawozdawczego. ujawnianie informacji o zyskach (stratach) segmentów, ich aktywach i zobowiązaniach, ujawnienia informacji na temat sposobów pomiaru zysków lub strat segmentów oraz ustalania wartości ich aktywów i zobowiązań, zakres i forma ujawnień informacji na temat podmiotu sprawozdawczego jako całości.

Sprawozdawczość skonsolidowana (MSR 27, MSR 28, MSR 31, MSSF 10 – MSSF 12): grupa kapitałowa jako podmiot sprawozdawczy – definicje i wymogi sprawozdawcze według MSSF a regulacje ustawy o rachunkowości, relacje między MSR 27, MSR 28 i MSR 31 a nowymi standardami: MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, pojęcie kontroli, współkontroli i znaczącego wpływu, zastosowanie metody przejęcia (MSSF 3) w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, istota metody pełnej konsolidacji, metody proporcjonalnej i metody praw własności, ujmowanie inwestycji w podmiotach podporządkowanych przeznaczonych do sprzedaży, przejęcia wieloetapowe i nabywanie dodatkowych udziałów w podmiotach zależnych ,wpływ transakcji między podmiotami powiązanymi i ich eliminowanie lub uwzględnianie w procedurach konsolidacyjnych.

MSR 24 „Informacje na temat podmiotów powiązanych”: ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o podmiotach powiązanych.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2990 zł + 23% VAT
Godziny zajęć I części kursu:*
Dzień I 10:00 – 15:30
Dzień II 10:00 – 15:30
Godziny zajęć II części kursu:*
Dzień I 9:00 – 17:00
Dzień II 9:00 – 15:30
Godziny zajęć III części kursu:*
Dzień I 10.00 – 16.00
Dzień II 10.00 – 16.00
*godziny zajęć poszczególnych sesji mogą ulec zmianie
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »