Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Podatek od nieruchomości w 2017 – zmiany w przepisach oraz aktualne orzecznictwo

Termin

Olsztyn, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Poznań, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Wrocław, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Cel szkolenia

Praktyczne zaprezentowanie tematyki podatku od nieruchomości, w oparciu o orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych umożliwi uczestnikom uzyskania wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania podatku od nieruchomości. W rezultacie udziału w szkoleniu uczestnik uzyska informacje niezbędne do samodzielnego określania obszarów ryzyka podatkowego związanego z rozliczaniem wspomnianego podatku.

Program

1. Najważniejsze dla podatku od nieruchomości regulacje prawne:
a) ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości,
b) istotne przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące własności sieci, służebności przesyłu, jak również posiadania samoistnego,
c) stosowanie ustawy – Prawo budowlane,
d) przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo budowlane a możliwość ich wykorzystania w sporze z organami podatkowymi,
e) regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości,
f) inne akty prawne niezbędne do prawidłowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

2. Zmiany w Prawie budowlanym a rozliczenie podatku od nieruchomości:
a) nowelizacja przepisów od 28 czerwca 2015 r.,
b) zakres nowelizacji od 1 stycznia 2016 r.,
c) przełomowe zmiany w definicji obiektu budowlanego,
d) czy po nowelizacji przepisów opodatkowaniu będą podlegało wyposażenie techniczne budowli?,
e) możliwość stosowania znowelizowanych przepisów w stanie prawnym przed nowelizacją,
f) brak zmian w definicji urządzenia budowlanego a możliwość powoływania się na zmianę przepisów w przedmiocie obiektu budowlanego,
g) planowane zmiany w przedmiocie opodatkowania budowli,
h) 2017 r. – planowany Kodeks urbanistyczno-budowlany a podatek od nieruchomości.

3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
b) tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, kontenery, baraki, przenośne transformatory itp.,
c) pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
d) transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
e) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
f) wolnostojące urządzenia oraz instalacje przemysłowe jako budowla,
g) fundamenty, place, place pod śmietnik,
h) sieci energetyczne,
i) przyłącza,
j) drogi wewnętrzne i drogi leśne,
k) uzbrojenie terenu,
l) zbiorniki.

4. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
b) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
c) możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
d) Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości,
e) organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
f) zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi,
g) prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości,
h) przedawnienie podatku od nieruchomości.

5. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) zasady określania powierzchni gruntów,
b) powierzchnia użytkowa budynku,
c) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
d) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
e) budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
f) modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.

6. Podatnik podatku od nieruchomości:
a) właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
b) posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
c) użytkownik wieczysty podatnikiem,
d) posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

7. Stawki podatku od nieruchomości w 2017 r.:
a) zmiana stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.,
b) zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy,
c) możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
d) stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
e) stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
f) stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.

8. Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu:
a) podmiot zobligowany do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
c) najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa,
d) bezumowne korzystanie z nieruchomości.

9. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
a) podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości,
c) rozliczenia między współwłaścicielami.

10.Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
b) wybudowanie nieruchomości a podatek,
c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
d) sprzedaż nieruchomości,
e) likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
f) deklaracje w podatku od nieruchomości,
g) terminy zapłaty podatku.

11. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe:
a) zwolnienia o charakterze podmiotowym,
b) zwolnienia przedmiotowe,
c) sposoby legalnej optymalizacji podatkowej.

12.Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
a) podatek od nieruchomości jako koszt,
b) rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie,
c) zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów.

13. Opłata reklamowa – zakres obciążenia, wyjątki, zwolnienia.

14. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.  

15. Pytania i odpowiedzi.

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 145,14 zł
Cena regularna szkolenia: 725,70 zł

Więcej informacji:

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »