Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Podstawy zarządzania projektami

Termin

Czerwiec

17 06 2019 – 18 06 2019 Gdańsk

zapis BUR

24 06 2019 – 25 06 2019 Poznań

zapis BUR

24 06 2019 – 25 06 2019 Warszawa

zapis BUR

26 06 2019 – 27 06 2019 Kraków

zapis BUR

Lipiec

11 07 2019 – 12 07 2019 Wrocław

zapis BUR

25 07 2019 – 26 07 2019 Katowice

zapis BUR

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji Uczestników i zwiększenie efektywności w obszarze prowadzenia projektów rozliczanych z rezultatów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, monitorowanie, kontrolowanie do zamknięcia projektu.

Cele szczegółowe:
• Poznanie i zrozumienie przez Uczestników logiki oraz metodologii  zarządzania projektami, w oparciu o metodyki PMI, Prince2 oraz podejścia agile.
• Wykorzystanie w trakcie spotkania, narzędzi i dokumentacji projektowej.
• Przygotowanie Uczestników do przyjęcia na siebie ról lidera projektu i członka grupy projektowej poprzez:
– rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych,
– poznanie kompetencji osób zarządzających projektami.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili:
• Zdefiniować cel i zakres projektu.
• Wskazać, jak zbudować zespół projektowy.
• Zidentyfikować stanowisko interesariuszy i potrzeby użytkowników.
• Wykorzystać w pracy projektowej dostępne modele, narzędzia i techniki.
• Opracować i wykorzystywać dokumentację projektową.
• Przygotować harmonogram prac projektowych i plan zasobów.
• Zdefiniować ryzyka i opracować plan minimalizacji ryzyk.
• Zarządzać komunikacją w zespole, ze Sponsorem i interesariuszami.
• Monitorować i kontrolować wdrożenie projektu.
• Ocenić dokonania projektowe i przygotować raport podsumowujący projekt.

Program

1. Rozpoczęcie szkolenia:
• sprawy organizacyjne – program, oczekiwane postawy, cele szkolenia,
• przegląd opinii indywidualnych dotyczących  zarządzania projektem.

2. Logika myślenia projektowego:
• zarządzanie funkcyjne a projektowe,
• źródła niepowodzeń i pułapek czyhających na osoby zaangażowane w projekt.

3. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji:
• definicja i cechy projektu, terminologia,
• etapy projektu i horyzont życia projektu,
• 2 style zarządzania projektem – definicje, cechy, implikacje,
• dokumentacja projektowa.

4. Koncepcja projektu:
• projekt a strategia organizacji,
• charakterystyka koncepcji projektu,
• analiza pomysłu na projekt (problem, okazja, konieczność); uzasadnienie biznesowe,
• rozpoczęcie projektu – Koncepcja Projektu*.

5. Kluczowe osoby w pracy nad projektem:
• Sponsor:
– rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego Sponsora – Arkusz Wyboru Sponsora,
• Lider projektu:
– rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności,
– strategie zarządzania kluczowymi zasobami w projekcie.
• Zespół projektowy:
– charakterystyka, zadania,
– fazy budowy zespołu projektowego – od zespołu nowego do zespołu zwycięskiego.
• Interesariusze:
– definicja,  identyfikacja interesariuszy i ich postaw wobec projektu – Arkusz Analizy Interesariuszy,
– identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu,
– sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji na rzecz projektu – Zapis Wywiadu z Użytkownikiem.

6. Cel projektu – wytyczanie i wykorzystanie:
• definicja celu i określenie celu projektu (wg metody SMART)- Arkusz Cel Projektu,
• cel jako wskaźnik do oceny projektu.

7. Karta Projektu:
• definicja, rola i zastosowanie dokumentu, zawartość (kluczowe parametry) – Karta Projektu,
• taktyki uzyskania akceptacji decydentów.

8. Planowanie projektowe – zadania, czas, budżet, zasoby ludzkie:
• metodologia planowania projektowego i aktualizacji planu,
• struktura podziału pracy –  kluczowe pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań – Arkusz Struktury Podziału Pracy,
• harmonogram projektu,
• techniki tworzenie harmonogramu: model Gantta,
• plan zasobów – wykorzystanie budżetu projektu – Arkusz Planowania i Wykorzystania Budżetu.

9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:
• definicja ryzyk  i implikacje dla projektu,
• identyfikacja ryzyk oraz strategie zarządzania ryzykiem – Plan Minimalizacji Ryzyk,
• wycena ryzyk.

10. Monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu:
Cele i zasady

11. Komunikacja w projekcie:
• rola i narzędzia wspierające skuteczną komunikację,
• zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną  – Plan Komunikacji,
• kontrola skuteczności komunikacji – Arkusz Oceny Skuteczności Komunikacji.

12. Ewaluacja projektu:
• rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu – Raport Zamknięcia Projektu,
• analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki,
• najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie.

13. Zakończenie szkolenia:
• ocena realizacji oczekiwań Uczestników,
• deklaracje wykorzystania poznanej wiedzy i narzędzi w pracy zawodowej.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 9:30 – 16:30
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »