Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej

Termin

Cel szkolenia

Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności praktyczne dotyczące współczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej i w firmach budowlanych.
Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatu obejmującego:
• Część teoretyczną (wykłady),
• Część praktyczną w postaci ćwiczeń i zadań rozwiązywanych wspólnie na zajęciach.

Poziom szkolenia

Warsztat prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, kierownicy, specjaliści działów controllingu, budżetowania, analiz, działów finansowo-księgowych oraz zarządzania kosztami i przychodami, jak również pozostała kadra menedżerska reprezentująca sektor budowlany.

Program

1. Wprowadzenie.

2. Specyfika realizacji projektów długoterminowych i jej wpływ na tworzenie informacji o przychodach, kosztach i wynikach:
• wielookresowe ujęcie i analiza przychodów, kosztów i wyników projektu,
• powiązanie i dostosowanie różnych narzędzi rachunkowości zarządczej do potrzeb i wymogów działalności budowlanej.

3. Potrzeby informacyjne zarządzania projektami a system informacyjny rachunkowości:
• wewnętrzni odbiorcy informacji,
• zakres informacji dla partnerów biznesowych (zamawiający, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu zatrudniony przez zamawiającego) i ich wpływ na system informacyjny rachunkowości,
• sprawozdawczość finansowa.

4. Podział kontraktów budowlanych na mniejsze elementy dla celów zarządczych.

5. Specyfika kosztów w projektach długoterminowych:
• koszty bezpośrednie, koszty nieplanowane, koszty ogólne (zmienne i stałe),
• koszty sprzętowo – transportowe, koszty działalności pomocniczej, koszty sprzedaży,
• koszty finansowania zewnętrznego,
• koszty ogólne jednostki realizującej działalność projektową.

6. Wielozadaniowy rachunek kosztów zorientowany na zarządzanie kontraktami długoterminowymi:
• struktury kosztów (wg rodzaju, podmiotowa, przedmiotowa, procesowa, wg działań),
• rachunek cyklu życia projektu,
• wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników zorientowany na zarządzanie projektami, pozwalający na uzyskanie czytelnych i szybkich informacji o dowolnym obszarze zarządzania projektem,
• rachunek kosztów docelowych, stosowany przede wszystkim w pierwszej fazie cyklu życia projektu – fazie przygotowawczej,
• rachunek redukcji kosztów, stosowany głównie w fazie drugiej i trzeciej cyklu życia projektu, jako część koncepcji kaizen z dodatkowymi narzędziami do realizacji długookresowego celu redukcji kosztów (np. analiza porównawcza, przeprojektowywanie procesów pracy itd.),
• rachunek kosztów działań, wykorzystywany przede wszystkim na najniższych poziomach organizacji projektu podlegających zarządzaniu, skonstruowany w taki sposób, aby dawał informacje o kosztach poszczególnych procesów realizowanych w projekcie,
• rachunek kosztów pełnych standardowych, mający zastosowanie w obszarach, gdzie wykorzystanie innych narzędzi (np. rachunku kosztów ABC) jest nieopłacalne,
• rachunek kosztów zmiennych standardowych – jako pomoc w analizie i budżetowaniu kosztów projektu oraz źródło informacji dla potrzeb metody EVM.

7. Budżetowanie projektów długoterminowych:
• dwuwymiarowy przekrój budżetów przychodów i kosztów projektów długoterminowych,
• kosztorysy budowlane a budżet kosztów – podobieństwa, różnice, wykorzystanie informacji z Działów Technicznych dla potrzeb tworzenia informacji o kosztach projektów długoterminowych.

8. Analiza odchyleń przychodów i kosztów rzeczywistych od przychodów i kosztów planowanych.

9. System wewnętrznych cen transferowych jako narzędzie zarządzania centrami odpowiedzialności (centra zysku, centra kosztów, itd.):
• metody rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych,
• zasady ustalania wewnętrznych cen transferowych,
• wpływ na sprawozdawczość finansową zastosowania systemu wewnętrznych cen transferowych.

10. Specjalne narzędzie rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania projektami długoterminowymi – amerykańska metoda Earned Value Management (EVM):
• znaczenie metody EVM w zarządzaniu projektami,
• pomiar stopnia zaawansowania projektu według metody EVM,
• podstawowe etapy zastosowania metody EVM,
• wskaźniki ustalane w metodzie EVM,
• formy prezentacji wyników zgodnie z metodą EVM.

11. Warsztat komputerowy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

12. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT
Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00 – 16:00
Dzień II: 9:00 – 15:00
Miejsce zajęć:  centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »