Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

Termin

Cel szkolenia

Rozwój umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, przygotowywania i wygłaszania atrakcyjnych prezentacji. Przyswojenie wiedzy na temat reguł komponowania przemówień, technik skupiania i utrzymywania na sobie uwagi słuchaczy oraz metod właściwego występowania przed publiką. Dodatkowym celem jest nabycie umiejętności panowania nad tremą i stresem w sytuacjach publicznych. Towarzyszące wykładom ćwiczenia przed kamerą pozwolą Uczestnikom obejrzeć i ocenić siebie w sytuacji wystąpienia, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz dowiedzieć się, w jaki sposób rozwijać swe umiejętności w przyszłości. Szkolenie uzupełnia trening technik radzenia sobie z tremą i stresem i jest przeglądem najpopularniejszych narzędzi wywierania wpływu na słuchających.

Uczestnicy dowiedzą się:
• jak przełamywać bariery i lęki związane z wystąpieniami publicznymi i jak z nich korzystać?
• jakie błędy popełniają początkujący mówcy?
• jak kontrolować poziom tremy i sygnały niewerbalne, wysyłane przez ciało w sytuacji stresu?
• jak planować, tworzyć i przeprowadzać oryginalne i atrakcyjne prezentacje?
• jak kreować dopasowany do grupy wizerunek osobisty i sceniczny?
• jak świadomie gestykulować i panować nad ciałem?
• jak zaskakiwać publiczność i budować napięcie w trakcie wystąpienia?
• jak wciągać słuchaczy do udziału w dyskusji?
• jak wywierać na słuchaczach wrażenia doskonałej znajomości tematu i pewności siebie?
• jak szybko i sprawnie reagować na nieprzewidziane sytuacje i radzić sobie z obiekcjami słuchaczy?
• jakich argumentów używać i jak pracować w sytuacjach konfliktowych?

Metodyka szkolenia

Szkolenie powadzone będzie metodą warsztatowo-coachingową z elementami case study. Forma pracy w trakcie treningu jest wysoce interaktywna. W trakcie pierwszego modułu Uczestnicy poznają podstawowe zasady prezentowania własnej osoby i instytucji. Drugi moduł koncentruje się na zasadach przygotowywania atrakcyjnej, odpowiadającej potrzebom odbiorców prezentacji, i praktycznej nauce tworzenia takich prezentacji – poprzez omówienie przykładowych i wcześniej przygotowanych prezentacji własnych Uczestników. Trzeci moduł poświęcony jest praktycznej nauce wygłaszania prezentacji w sytuacjach publicznych. W trakcie obydwu części warsztatu będą rejestrowane – a następnie oglądane i analizowane na forum grupy lub nie, przykładowe prezentacje Uczestników. Dzięki temu będą się oni mogli dowiedzieć, jak są postrzegani oraz co w ich wyglądzie, mimice, gestykulacji i artykulacji jest korzystnie odbierane przez innych, a co należy zmienić – i w jaki sposób to zrobić.

Program

1. Podstawy sztuki prezentowania:
• treść treścią, ważna jednak forma,
• po co ludzie piszą prezentacje? Funkcja prezentacji i jej wpływ na kształt wystąpienia,
• prezentacja a autoprezentacja i tworzenie wizerunku mówcy. Zasady i kolejność mówienia o sobie i przedmiocie wystąpienia,
• funkcje wystąpienia publicznego: autoprezentacja, informowanie, przekonywanie. rodzaje wystąpień ze względu na funkcję,
• podobieństwa i różnice między typami wystąpień i prezentacji,
• zasady zachowania się przy wystąpieniach rożnych typów,
• techniki i media prezentacyjne i ich wpływ na wystąpienie.

2. Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do projektowania prezentacji Power Point?
• psychologia przyswajania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnej prezentacji. Analiza audytorium,
• osobowość prezentującego i słuchających: jak dopasować przekaz do audytorium,
• co klient lub odbiorca chce usłyszeć w prezentacji? Co to jest język korzyści i jak nim mówić?
• style odbioru informacji. Efekty pierwszeństwa i świeżości. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia,
• specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej w warunkach wykładu, szkolenia i „zwykłej” prezentacji.

3. Przygotowanie prezentacji:
• wybór formy prezentacji: klasyczny wykład, seminarium, pokaz Power Point, nagrania audio i wideo,
• dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców przekazu,
• budowanie scenariusza prezentacji, tworzenie agendy. Zasady pisania planu wystąpienia.
• język prezentowania – czyli korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści.

4. Prezentacja multimedialna:
• forma: przygotowanie części wizualnej prezentacji. Tytuł, kolorystyka, użycie multimediów,
• treść: co dobrze umieścić w prezentacji. Znaczenie wyodrębnionego początku, rozwinięcia i zamknięcia prezentacji,
• układ treści na prezentacji – zasady tworzenia harmonijnego layoutu,
• grafy, ilustracje, animacje i inne metody przyciągające uwagę odbiorców w prezentacjach z danymi liczbowymi,
• przygotowywanie krótkich prezentacji multimedialnych siebie, projektu, produktu lub instytucji. Uzasadnienie użytych środków
• analiza przygotowanych prezentacji przez prowadzącego i grupę. Wskazanie mocnych i słabych punktów prezentacji.

5. Wygłoszenie prezentacji. Początek wystąpienia i elementy mowy ciała:
• pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola?
• nawiązywanie i budowanie relacji z odbiorcami; jak sprawić, by nas słuchali?
• techniki wzbudzania zainteresowanie audytorium i przykuwania uwagi słuchaczy,
• wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy?
• zarządzanie czasem. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy,
• metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie autoprezentacji.

6. Dykcja i wymowa:
• specyficzne właściwości języka mówionego w sytuacji wystąpienia publicznego. Zróżnicowanie fonetyczne i leksykalne w odniesieniu do rodzaju wystąpienia,
• normy wymowy. Wymowa poprawna i jej znaczenie w sytuacji publicznej.
• tempo wypowiedzi i intonacja – co sygnalizują i jak je kontrolować? Sposoby regulacji tempa mówienia,
• wymowa staranna i granice jej używania. Problem hiperpoprawności.
• zalety wyrazistej dykcji. Problemy dykcyjne, wady wymowy i strategie ich maskowania,
• akcent wyrazowy i zdaniowy. Jak poprawnie akcentować: reguły i wyjątki?
• podpórki językowe i pułapki, które się z nimi wiążą,
• dźwięki „yyyy” i „eee” – jak sobie z tym radzić?
• Inne rozpowszechnione w mediach błędy i usterki dykcyjne oraz artykulacyjne.

7. Język ciała w wystąpieniach:
• sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego co mówimy,
• barwa, tembr, natężenie głosu i sygnały, które wysyłają,
• feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego,
• postawa ciała i sposoby jej kontrolowania,
• wyraz twarzy i sposób mówienia oraz ich synergia z resztą mowy ciała,
• niewerbalne sygnały emocji, stosunku nadawcy do odbiorcy i prawdziwości wypowiedzi.

8. Stres, trema i metody ich kontroli:
• psychologia tremy. Po co nam stres i dlaczego atakuje właśnie w sytuacjach publicznych?
• przezwyciężanie zdenerwowania. Poznawcze metody kontroli stresu,
• behawioralne metody panowania nad stresem i tremą,
• techniki budowania wrażenia pewności siebie.

9. Przebieg wystąpienia i prezentacji:
• przygotowana agenda / prezentacja a wystąpienie – co i jak wygłaszać?
• feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego,
• komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu,
• kontrolowanie przebiegu wystąpień publicznych i panowanie nad audytorium,
• sztuka atrakcyjnej komunikacji. Humor i inne metody uatrakcyjnienia wystąpienia,
• trudne sytuacje w wystąpieniach publicznych – jak sobie z nimi radzić?
• zamykanie wystąpienia lub prezentacji. Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków,
• część interaktywna: odpowiadanie na pytania i wciąganie odbiorców do dyskusji.

10. Symulacja wstąpienia wystąpienia:
• symulacje wystąpień publicznych – w razie potrzeby również przed kamerą, prowadzonych z użyciem omówionych technik,
• informacje zwrotne prowadzącego i pozostałych Uczestników na temat jakości prezentacji, zastosowanych argumentów, mowy ciała itp. – w przypadku odtwarzania publicznego w grupie
• rekomendacje na temat tego, na które cechy i atuty własnej osoby kłaść największy nacisk: uczestnik dowiaduje się, co powinien podkreślać, co maskować, a nad czym musi jeszcze popracować; które techniki rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć,
• analiza mocnych stron Uczestników oraz obszarów, nad którymi należy pracować. Rekomendacje na temat najlepszych strategii prezentowania.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (2 dni 14 godzin)
Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast

Szkolenie może być realizowane w ramach Akademii Menadżera MŚP

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »