Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Umowy handlowe dla menedżerów

Termin

Warszawa, 19 – 20. 04. 2018

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu krok po kroku przeprowadzić uczestników przez proces poprawnego zawierania umów  w obrocie gospodarczym, ich zabezpieczania, wykonania, kończąc na etapie windykacji należności. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory klauzul umownych, które pomagają w późniejszym egzekwowaniu wykonania umów przez kontrahentów, a także przykłady klauzul, które utrudniają przyszłą windykację. Szkolenie może również stanowić właściwy punkt wyjścia dla wprowadzenia w firmie odpowiednich procedur dokumentacyjnych w zakresie zawierania  i zabezpieczania umów. Niewątpliwą zaletą szkolenia będzie przekazanie uczestnikom wzorów pism i dokumentów przydatnych w skutecznych dochodzeniu należności handlowych, a także pokazanie sposobu sprawdzenia wiarygodności finansowej kontrahenta, oceny jego zdolności do wywiązania się z zawartej umowy.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu Uczestnicy nauczą się:
• W jaki sposób prowadzić negocjacje?
• Jak powinna wyglądać oferta i jej przyjęcie? Charakter prawny zamówienia.
• Jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
• Które klauzule umowne są pomocne w dochodzeniu roszczeń?
• Na które klauzule należy uważać, gdy proponuje je partner handlowy?
• Jakie są poprawne klauzule w najbardziej popularnych umowach cywilnoprawnych.
• Co robić, aby nasze roszczenie o zapłatę/wykonanie umowy nie przedawniło się?
Po szkoleniu Uczestnicy będą pracować:
• Na podstawie wielu przygotowanych stanów faktycznych do rozwiązania.
• W oparciu o obszerne, szczegółowe materiały autorskie.
• Pod kierunkiem eksperta – radcy prawnego z 15-letnim doświadczeniem szkoleniowym.

Metodyka szkolenia

Metoda warsztatowa – liczne case study na bazie doświadczenia trenera podczas pracy w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Omówione zostaną kluczowe elementy zawierania i zabezpieczania umów z kontrahentami. Dialogowa formuła szkolenia nastawiona na rozwiązywanie konkretnych przypadków w umowach.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, właściciele i menedżerowie firm, członkowie zarządu, menedżerowie kontraktów i umów, pracownicy działów zakupu, działów administracji oraz działów windykacji, dyrektorzy finansowi, menedżerowie działów finansowych oraz handlowych.

Program

1. Sposoby zawierania umów. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• jak prowadzić efektywne i skuteczne negocjacje?
• prawa i obowiązki stron podczas negocjacji,
• odpowiedzialność prawna i nie tylko…. za nie zachowanie lojalności w negocjacjach,
• zapytanie ofertowe, oferta i przyjęcie oferty, przyjęcie częściowe oferty, czy ma moc prawną, przyjęcie oferty z zastrzeżeniami,
• formy zawarcia umowy: ustna, elektroniczna, pisemna, itd,
• forma prawna wprowadzania zmian do umowy (aneksów) – sposoby ich tworzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać.

2. Przesłanki ważności umowy. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• forma umowy a jej ważność i dochodzenie z niej roszczeń,
• właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru,
• udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata),
• wymóg zgody osoby trzeciej albo organu spółki kapitałowej na zawarcie umowy,
• skutki podpisania umowy przez osobę nieuprawnioną oraz z naruszeniem właściwej formy.

3. Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie przed przystąpieniem do negocjacji lub przed podpisaniem umowy?
• sposoby uzyskania informacji o kontrahencie,
• standing finansowy klienta i jego sytuacja prawna – prezentacja sposobów ustalenia, czy kontrahent jest wypłacalny i w jakim terminie jest w stanie zapłacić?
• zawieranie umowy z przedsiębiorcą pozostającym w związku małżeńskim (zabezpieczenie umowy odpowiedzialnością małżonków, majątkiem wspólnym).

4. Podstawowe elementy umów handlowych. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• określenie stron umowy,
• formy określenia jednoznacznego przedmiotu umowy,
• wartość przedmiotu umowy, cena (brutto, netto – jak muszą być zapisane). Jakie koszty kształtują cenę, wpływ warunków handlowych na cenę (elementy nie będące kosztami produkcji a wpływające na poziom cen: termin realizacji umowy, opcja terminowa umowy, termin płatności, forma płatności, gwarancje dobrego wykonania itd., kary, odszkodowania, czas gwarancji),
• formy i terminy płatności, uporządkowanie form płatności wraz ze wzrastającym ryzykiem dostawcy, różnicowanie form płatności w zależności od dostarczanego towaru, usługi (standard i niestandardowa sytuacja – na indywidualne zamówienie),
• zabezpieczenie płatności: zaliczka, zadatek, przedpłata (różnice między tymi pojęciami) inne formy prawnych zabezpieczeń. ubezpieczenie należności przez dostawcę,
• koszty zabezpieczenia płatności i kto je ponosi, na jaki okres powinno być składane zabezpieczenie należności,
• określenie terminów realizacji przedmiotu zamówienia w warunkach dostaw, realizacji dostaw i usługi (np. instalacji i uruchomienia) dostawy i rozruchu, odbiorów po sprawdzeniu parametrów itp.,
• tryb odbioru wykonania umowy, konsekwencje zachowania stron podczas odbioru wykonania umowy (ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy – dozwolone przez prawo).

5. Kary i odszkodowania w umowach. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• definicja kary – typowe działania, za które przewidywane są kary,
• sposób naliczania kar,
• wysokość kar – ograniczenia prawne i zwyczajowe,
• definicja odszkodowania,
• definicja szkody,
• różnica między karą a odszkodowaniem (co jest większym ryzykiem dla firmy?),
• zwyczajowe i prawne (czy istnieją?) formy ograniczenia wysokości należnego potencjalnego odszkodowania,
• ubezpieczenie OC firmy a kary i odszkodowania,
• czy naliczanie kar i odszkodowań może być oparte o inne podstawy (przepisy) niż postanowienia umowy? Możliwości zwiększenia i zmniejszenia odpowiedzialności dostawcy.

6. Rękojmia i gwarancja – regulacje ustawowe, możliwe modyfikacje. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• zdefiniowanie pojęć,
• różnice pomiędzy rękojmią i gwarancją,
• różnice w rękojmi i gwarancji w relacjach B2B i z klientem indywidualnym,
• ustawowy i umowny tryb załatwiania reklamacji i roszczeń z tytułu rękojmi – czy istnieje?

7. Gromadzenie właściwej dokumentacji i zachowanie trybów postępowania umożliwiających windykację należności. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• umowa, faktura, dowód spełnienia świadczenia, oświadczenie o uznaniu długu,
• wezwanie do zapłaty,
• prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności,
• jak uniknąć przedawnienia roszczenia?

8. Wykonanie zobowiązania pieniężnego i niepieniężnego. Studium przypadku – interpretacja Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym m.in.:
• cesja wierzytelności (faktoring – szczególna forma cesji wierzytelności),
• prawo do częściowej zapłaty – czy może je mieć klient?
• wykonanie umowy przez podwykonawców (przepisy, możliwości modyfikacji umowy),
• miejsce i termin wykonania zobowiązania – jak określić w umowie?
• sposób ustalania terminu płatności – precyzyjne wyznaczenie daty, od której liczymy termin płatności,
•  zatrzymanie dostaw (realizacji usługi) w przypadku braku płatności za wcześniejsze dostawy w świetle prawa i praktyki.

9. Zasady i przesłanki i odpowiedzialności Menedżerów za błędne, niekorzystne zawarcie umowy w imieniu firmy. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem poniesienia odpowiedzialności.

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 378,84 zł
Cena regularna szkolenia: 1894,20 zł

Więcej informacji:

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »