Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

VAT i CIT 2019 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

Termin

Cel szkolenia

Rok 2019 oraz nadchodzący 2020 r. to okres przełomowych zmian w przepisach podatkowych. Obowiązkowa podzielona płatność, „biała lista” podatników VAT, zmiany w JPK VAT, nowa matryca stawek VAT, Wiążąca Informacja Podatkowa, zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to przykładowe zagadnienia, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji dla branży TSL. Oprócz przekazania informacji na temat znowelizowanych przepisów, celem szkolenia jest również usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatku VAT i CIT. Dokonany zostanie również przegląd najważniejszych wyroków, orzecznictwa i interpretacji podatkowych z ostatnich miesięcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę TSL.

Program

DZIEŃ I

Rewolucyjne zmiany w VAT na 2019 r. istotne w branży TSL

1. Obowiązkowa podzielona płatność zamiast odwrotnego obciążenia:
a) likwidacja odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych wymieniowych w załączniku 14 oraz towarów wymienionych w załączniku nr 11,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment – nowy załącznik nr 15,
c) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
d) zaliczki a obowiązkowa podzielona płatność;
e) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
f) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT,
g) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?
h) kara za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
i) przelewy zbiorcze – wprowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
j) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?
k) pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie gospodarczym.

2. Zmiany w podatku VAT 2019/2020 r. – analiza istotnych zmian dla branży TSL:
a) nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych,
b) „biała lista” podatników VAT – skutki jej wprowadzenia, zapłata za fakturę na rachunek inny niż widniejący w wykazie podatników VAT,
c) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
d) kasy on line – terminy, ulga na zakup kasy,
e) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
f) WIS – wiążąca informacja stawkowa (w jaki sposób chroni podatników),
g) zmiany JPK VAT, likwidacja deklaracji VAT,
h) kary za błędy w JPK VAT,
i) indywidualny rachunek bankowy do rozliczeń podatkowych.

3. Kluczowe zagadnienia dotyczące rozliczania VAT związane z aktualną praktyką organów podatkowych nastawioną na zwalczanie oszustw podatkowych:
a) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
c) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
d) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
e) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.

4. Bieżące problemy związane z VAT w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej:
a) pojęcie transportu międzynarodowego w rozumieniu ustawy o VAT,
b) miejsce opodatkowania usług transportu międzynarodowego oraz usług spedycyjnych,
c) miejsce opodatkowania usług magazynowych,
d) miejsce opodatkowania usług krótkotrwałego wynajmu środków transportu,
e) stawka 0% dla usług transportu międzynarodowego,
f) usługi transportowej stanowiącej część usługi transportu międzynarodowego a VAT,
g) warunki stosowania stawki 0% w przypadku transportu międzynarodowego związanego z importem towarów,
h) warunki stosowania stawki 0% w przypadku transportu międzynarodowego związanego z eksportem towarów,
i) pozostałe przypadki stosowania stawki 0% w przypadku branży transportowej i spedycyjnej (m.in. usługi w portach morskich, usługi związane z obsługą celną eksportu i importu towarów).

5. Fakturowanie w branży TSL – problematyka obowiązku podatkowego i zasady stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia – przegląd kluczowych zagadnień:
a) korekty in plus i in minus, korekty bieżące i wsteczne (korekta podatku a korekta deklaracji),
b) anulowanie faktury – zakres możliwości stosowania,
c) zasady stosowania i rozliczania duplikatów faktur,
d) faktury elektroniczne – kluczowe problemy,
e) refakturowanie – różne typy przerzucania kosztów na gruncie VAT, obowiązek podatkowy,
f) prawidłowe określanie daty sprzedaży na potrzeby obowiązku podatkowego, usługi ciągłe,
g) orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie konsekwencji przedwczesnego wystawiania faktur.
h) ważny wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygującychh) kary umowne i odszkodowania a VAT,
i) zasady rozliczania wykonawstwa zastępczego.

6. Świadczenia nieodpłatne a VAT w branży TSL:
a) pojęcie świadczeń nieodpłatnych oraz status świadczeń częściowo odpłatnych na gruncie VAT,
b) nieodpłatna dostawa towarów a nieodpłatne świadczenie usług – różnice w zasadach opodatkowania,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów i kontrahentów (znaczenie świadczeń związanych oraz niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
d) świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne),
e) zasady rozliczania programów lojalnościowych oraz akcji marketingowych.

7. Zasady odliczania VAT:
a) moment powstania prawa do odliczenia na gruncie VAT,
b) zasady korygowania podatku naliczonego,
c) ograniczenia w prawie do odliczenia przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych oraz w przypadku wydatków związanych z pojazdami,
d) błędy formalne na fakturze a prawo do odliczenia.
e) szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia – orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie regulacji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz „rozjeżdżającego się” podatku należnego i naliczonego po upływie 3 miesięcy;
i) karty paliwowe – wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. w sprawie Vega International (sygn. C-235/18).

8. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie VAT dot. branży TSL.

9. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

CIT 2019/2020 r. w branży TSL

1. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. – analiza nowych wyzwań stawianych podatnikom z uwzględnieniem specyfiki branży TSL:
a) Płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
• transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
• rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
• transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
• zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?
b) Zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła wchodzą jednak z opóźnieniem do systemu prawnego? Kompleksowa analiza:
• dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,
• procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
• wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
• kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie;
• zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zakres stosowania;
c) Centralny Rejestr Podatników – kto i kiedy będzie podlegał zgłoszeniu?
d) Uproszczone Porozumienie Cenowe – sposób na uniknięcie dokumentacji TP oraz ograniczenia dotyczącego kosztów zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych?
e) Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników – podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.
f) Dyrektywa CIT – kolejny proces harmonizacji prawa podatkowego w UE?
g) Inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.

2. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży TSL:
a) Darowizna na szkołę w kosztach podatkowych – koniec z sponsoringiem niewłaściwym!
b) Mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych, zaliczek uproszczonych i wyborze roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym – kiedy w praktyce zastosujemy nowe przepisy?
c) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.
d) Obniżka stawki CIT do 9 % – a co z podwyżką CIT w zakresie zysków kapitałowych?
e) Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.
f) Samochody w działalności przedsiębiorstwa
• nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
• wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
• eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym – rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?
• pojazdy specjalne i ciężarowe – czy zmiany mają do nich zastosowanie?
• przepisy przejściowe – kto i do kiedy może stosować ,,stare” przepisy?
g) ,,Exit tax” – czy najnowsze wyjaśnienia MF ułatwiły zidentyfikowanie dodatkowego opodatkowania?
h) Ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki:
• kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP – nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
• nowa definicja podmiotów powiązanych,
• benchmark jako element dokumentacji local file,
• TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone – czy fiskus będzie wiedział jeszcze więcej?
• nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
• ,,safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek,
• przepisy przejściowe – jak zastosować nowe korzystne regulacje do dokumentacji za rok 2018?
i) Pozostałe zmiany.

3. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży TSL z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu – usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne – wykonanie usługi i częściowe wykonanie usługi, usługi magazynowania, świadczenia kompleksowe i poboczne,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;
b) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży TSL:
• koszty licencji na wykonywanie usług transportowych, opłaty drogowe, opłaty administracyjne, koszty podwykonawców usług transportowych,
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;

c) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
d) Akcje marketingowe w branży TSL – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych.

4. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży TSL.

5. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »