Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Termin

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania ryzykiem w projekcie poprzez usystematyzowanie wiedzy, poznanie technik i narzędzi do wykorzystania w praktyce.

Celami szczegółowymi są:
• przypomnienie i utrwalenie wiedzy z różnych metodyk zarządzania projektami (PMBoK, Prince2) w odniesieniu do obszaru ryzyka,
• przećwiczenie cyklu zarządzania ryzykiem na studium przypadku,
• dostarczenie Uczestnikom praktycznych szablonów i narzędzi dla przygotowania przykładowej dokumentacji zarządzania ryzykiem w projekcie,
• przedyskutowanie doświadczeń praktycznych Uczestników oraz wymiana wiedzy.

Korzyści dla Uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił:
• przedstawić i wdrożyć proces zarządzania ryzykiem w projekcie,
• zdefiniować ryzyka projektu,
• kierować sponsorem, zespołem i interesariuszami w procesie zarządzania ryzykiem,
• prawidłowo opisać ryzyka w Karcie Projektu,
• przewidywać możliwe ryzyka w projekcie poprzez analizę otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy i wewnętrznego firmy,
• przeprowadzić sesję identyfikacji ryzyk dla projektu i wskazać ich źródła,
• wybrać strategie zarządzania ryzykiem i opracować plan minimalizacji ryzyk,
• oszacować wartość ryzyk,
• wykorzystywać i modyfikować dokumentację projektową związaną z ryzykiem,
• opracować plan awaryjny dla projektu.

Metodyka szkolenia

Warsztat prowadzony jest metodami interaktywnymi, przez większość czasu Uczestnicy pracują w małych zespołach lub parach, dyskutują i prezentują propozycje rozwiązań. Program odwołuje się do doświadczenia zawodowego trenera i Uczestników, wymaga Ich aktywności, zaangażowania w ćwiczenia, debaty i rekomendacje działań. W trakcie szkolenia wykorzystuje się wybrane, związane z zarządzaniem ryzykiem dokumenty i modele z obowiązujących metodyk (PMBoK, PRINCE2, Management of Risks) demonstrując ich praktyczne zastosowanie.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie oraz kierownicy odpowiadający za realizację projektów różnych działów, członkowie zarządu, sponsorzy i pozostałe osoby, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Liderzy zespołów oraz członkowie zespołów projektowych, w szczególności uczestniczący w projektach o podwyższonym poziomie ryzyka.

Program

1. Zarządzanie ryzykiem projektu – kontekst:
• podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem – niepewność a ryzyko,
• ryzyko projektu w kontekście zarządzania ryzykiem w organizacji,
• ryzyko a szanse,
• typy ryzyk,
• przyczyny źródłowe – ryzyka i skutki ryzyk,
• ryzyka a zagadnienia,
• przykłady porażek projektów w wyniku braku/niewystarczającego zarządzania ryzykiem – Analiza wybranego studium przypadku. Dyskusja.

2. Proces zarządzanie ryzykiem w projekcie oraz role interesariuszy:
• omówienie procesu i działań na każdym etapie – Model Proces Analizy Ryzyk,
• pryncypia zarządzania ryzykiem,
• interesariusze w projekcie i ich rola w zarządzaniu ryzykami,
• zadania Sponsora, zadania Komitetu Sterującego,
• zakres odpowiedzialności Lidera projektu.
Ćwiczenie: Ryzyka wynikające z postawy interesariuszy, debata.

3. Cykl życia projektu a zarządzanie ryzykami i szansami – Co robić na poszczególnych etapach projektu?:
• krytyczna ocena założeń projektu i celu w kontekście możliwości realizacji projektu,
• rewizja założeń wiodąca do zminimalizowania ryzyka porażki projektu i wykorzystania szans – Ćwiczenie: stworzenie Karty Projektu z wyszczególnieniem ryzyk i szans,
• ryzyka w planowaniu projektu,
• ryzyka w realizacji działań projektowych,
• ryzyka na zakończenie projektu,
• przedstawienie ryzyk w innych dokumentach projektowych,
• ryzyka w projekcie z udziałem zewnętrznego dostawcy.

4. Jak zidentyfikować ryzyka i szanse w projekcie?
• metody analizy otoczenia biznesowego organizacji w celu diagnozy ryzyk i szans,
• wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na projekt oraz wynikające z nich ryzyka – Źródła Ryzyk w Otoczeniu Organizacji, Analiza PESTEL, 5 sił Portera, 5 M Portera, SWOT w kontekście projektu,
• diagnoza postaw interesariuszy wobec projektu i wynikające z nich ryzyka – Ćwiczenie: Analiza Postaw Interesariuszy,
• analiza potrzeb użytkowników i wynikające z nich ryzyka – Ćwiczenie: Analiza Oczekiwań Użytkowników,
• weryfikacja założeń projektowych,
• listy kontrolne,
• techniki pracy grupowej,
• analiza przyczyn (RCA) – diagramy przyczynowo-skutkowe.
Ćwiczenie warsztatowe: Zidentyfikuj szanse i ryzyka w projekcie ze studium przypadku. Posłuż się poznanymi narzędziami analizy ryzyk.

5. Jak ocenić wpływ ryzyk i szans na projekt?:
• metody oceny jakościowej – Matryca Wpływ i Prawdopodobieństwo,
• metody oceny ilościowej ryzyk – szacowanie wartości oczekiwanej, wynikowe profile ryzyka, drzewa prawdopodobieństwa, Analiza Wrażliwości.

6. Jak zdefiniować strategie zarządzania ryzykami oraz lewarowania szans?:
• strategie zarządzania ryzykiem w projekcie,
• strategie wykorzystania szans w projekcie,
• kroki w procesie planowania reakcji na ryzyko i wykorzystania szans,
• opracowanie działań minimalizujących ryzyka – Ćwiczenie Plan Minimalizacji Ryzyk.

7. Jak wdrażać i komunikować strategie zarządzania ryzykami?:
• komunikacja z interesariuszami na temat ryzyk w projekcie,
• podstawowe dokumenty zarządcze: strategia zarządzania ryzykiem, rejestr ryzyk i rejestr zagadnień, plan komunikacji oraz raporty statusowe,
• pokonywanie barier w zarządzaniu ryzykami.
Ćwiczenie: Plan komunikacji w projekcie a zarządzanie ryzykami.

8. Szczególne typy ryzyk i jak sobie z nimi radzić?:
• „Czarne łabędzie?” czyli o ryzykach niespodziewanych,
• ryzyko wynikające z błędów postrzegania i błędów decyzyjnych,
• ryzyka wynikające ze współpracy na linii dostawca – zamawiający,
• ryzyka związane z zarządzaniem ciągłością biznesową.

9. Awaria i zarządzanie kryzysowe.

10. Podsumowanie, plany wdrożenia działań w praktyce.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 9:30 – 16:30
Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast.

Szkolenie może być realizowane w ramach Akademii Menadżera MŚP

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »