Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Microsoft Access – start

Termin

Olsztyn
Poznań
Warszawa
Wrocław
skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie kursantów w metody projektowania i efektywnego wykorzystywania baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uczestnik laboratoriów nauczy się jak składować dane by były one użyteczne i można było z nimi sprawnie pracować. Po kursie kursant, będzie potrafił zaprojektować relacyjną bazę danych, zasilić ją danymi zewnętrznymi oraz zamieniać dane w użyteczne informacje dzięki poznaniu pełnego wachlarza możliwości kwerend.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.
Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program

Moduł 1: Tworzenie dobrych projektów bazodanowych
• Terminologia systemów bazodanowych.
• Obiekty podlegające modelowaniu.
• Tabela jako miejsce składowania danych.
• Zasady rozdzielania informacji na tabele.
• Identyfikacja kluczy prosty, złożonych, naturalnych i sztucznych w tabelach.
• Modelowanie związków jeden do wielu oraz wiele do wielu między obiektami.
• Wzbogacanie związków o ich atrybuty.
• Modelowanie zjawisk zmiennych w czasie.

Moduł 2: Implementacja relacyjnej bazy danych
• Możliwości MS Access.
• Implementacja bazy danych w MS Access.
• Tworzeni i zarządzanie tabelami.
• Praca z kolumnami tabeli.
• Istota konwencji nazewnictwa pól w tabeli.
• Modyfikowanie danych w tabeli.

Moduł 3: Integralność danych w tabelach
• Definiowanie typów danych dla kolumn.
• Przegląd i dobór odpowiednich typów danych.
• Wymuszanie prowadzenia wartości w kolumnie.
• Tworzenie własnych reguł poprawności wprowadzanych danych.
• Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych.
• Wymuszanie unikalności danych.
• Tworzenie więzów integralności danych między tabelami.
• Kaskadowe operacje na danych.

Moduł 4: Pobieranie danych z innych aplikacji
• Tworzenie łącz umożliwiających przeglądanie danych znajdujących się poza bieżącą bazą danych.
• Projektowanie tabel których zadaniem jest przyjęcie danych zewnętrznych.
• Importowanie danych z formatów innych baz danych Access, arkuszy Excela i plików tekstowych.

Moduł 5: Zwracanie danych z tabel
• Idea kwerend wybierających.
• Tworzenie i modyfikowanie kwerend.
• Zwracanie pożądanych kolumn z tabel.
• Łączenie wartości z kilku kolumn w jedną.
• Dodawanie pól obliczeniowych wykonujące działania matematyczne na kolumnach.
• Nadawanie kolumną własnych nazw.
• Sortowanie danych.
• Pozbywanie się duplikujących się wartości.

Moduł 6: Filtrowanie danych
• Filtry bazujący na liczbie wierszy i kolejności zwracanych rekordów.
• Filtrowanie danych tekstowych, liczbowy i związanych z czasem.
• Operatory wyszukiwania pożądanych wartości.
• Logika trójwartościowa wyszukiwania rekordów.
• Kryteria złożone wyszukiwania rekordów po wielu polach.
• Szukanie wartości zgodnych ze wzorem.
• Praca z wartościami nieznanymi pustymi.

Moduł 7: Parametryzacja kwerend
• Możliwości parametryzacji kwerend.
• Dodawanie parametrów do kwerend.
• Wpływ typu parametru na poprawność wyniku.

Moduł 8: Łączenie rozproszonych informacji
• Łączenie informacji z kilku tabel.
• Różne rodzaje połączeń między tabelami.
• Tworzenie wielokrotnych połączeń między tabelami.
• Praca z właściwościami sprzężeń między tabelami.
• Wyszukiwanie rekordów niedopasowanych.

Moduł 9: Agregowanie i przestawianie danych
• Definiowanie zbiorów grupujących dane.
• Zwracanie informacji o zagregowanych zbiorach.
• Zastosowanie różnych funkcji agregujących.
• Filtrowanie danych zagregowanych.
• Przestawianie atrybutów zbiorów.

Moduł 10: Wykresy i tabele przestawne
• Inicjalizacja obiektów przestawnych.
• Definiowanie wymiarów.
• Filtrowanie danych.
• Grupowanie danych.
Formatowanie elementów wyświetlanych.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 243,54 zł
Cena regularna szkolenia: 1 217,70 zł

Więcej informacji

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »