Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Ochrona danych osobowych po zmianach. Inspektor ochrony danych osobowych w aspekcie RODO

Termin

Olsztyn, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Poznań, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Wrocław, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Cel szkolenia

Wprowadzenie Uczestników w kompleksowy i praktyczny sposób w tematykę ochrony danych osobowych z punktu widzenia ABI (po zmianach IOD). Zapoznanie z nowymi przepisami pod kątem prawnym, informatycznym oraz technicznym. Porównanie przepisów obu aktów prawnych (UODO oraz RODO) oraz wskazanie Uczestnikom w jaki sposób mogą rozpocząć dostosowanie prowadzonej przez siebie działalności do nowych uregulowań prawnych.

Adresaci szkolenia

Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Administratorzy Danych Osobowych, Administratorzy Systemów informatycznych, pracownicy kadr oraz inne osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacjach, w których zakresie obowiązków pozostaje wykonywanie wymogów ochrony danych osobowych Szkolenie dedykowane jest, zarówno dla osób pełniących, jak i mających pełnić  funkcję ABI.

Program

1. Ochrona danych osobowych – wprowadzenie:
• dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna?
• ochrona danych osobowych w prawie krajowym,
• ochrona danych osobowych w prawie UE,
• RODO – na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?
• UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018r.?

2. Pozycja prawna ABI w organizacji:
• wymagania formalne stawiane ABI. Plusy i minusy powołania ABI. Obowiązki i uprawnienia ABI. Porównanie instytucji ABI i IOD,
• wymagania formalne oraz usytuowanie ABI w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
• bezpośrednia podległość kierownictwu przedsiębiorstwa oraz współpraca z innymi osobami,
• zakres zadań ABI (prawo, a praktyka),
• rozwiązywanie sporów kompetencyjnych oraz innych problemów stojących przed ABI,
• Inspektor ochrony danych (IOD) w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) – uwagi ogólne.

3. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych:
• opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa,
• instrukcja zarządzania systemem informatycznym- podstawowe cechy,
• wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych,
• zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
• czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?

4. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej:
• przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem,
• przechowywanie danych,
• dokumentacja.

5. Przetwarzanie danych kadrowych – dane osobowe w  zatrudnieniu:
• wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a rekrutacja pracowników,
• zgoda na przetwarzanie danych kadrowych,
• prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
• dokumentowanie pozostałych „zdarzeń” prawnych.
 
6. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych po zmianach ustawy z dniem 1 stycznia 2015 r., a co będzie po 26 maja 2018 r.:
• kompetencje i nowe uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
• rejestrowanie baz danych u GIODO po zmianach ustawy.

7. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych – obecnie i według RODO. Uczestnicy otrzymają wzorcową dokumentację.

8. Zasady ochrony danych osobowych:
• zasada legalności oraz zasada celowości,
• zasada adekwatności,
• zasada ograniczenia czasowego oraz zasada informowania.

9. Jak przygotować się do wdrożenia przepisów Rozporządzenia UE (RODO):
• wprowadzenie obowiązku prowadzenia „rejestru czynności przetwarzania” w określonych w rozporządzeniu przypadkach,
• wprowadzenia możliwości ustanawiania „kodeksów postępowania”, określających sposoby realizacji procedur zabezpieczenia danych w określonych kategoriach podmiotów,
• wprowadzenie możliwości przyjęcia „mechanizmów certyfikujących” odnoszących się do sposobu określenia procedur przetwarzania danych w konkretnych podmiotach,
• wprowadzenie dodatkowych kryteriów warunkujących obowiązek ustanowienia wewnętrznego inspektora ochrony danych,
• obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin,
• obowiązek dokonywania w określonych sytuacjach „oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,
• prowadzenie nowych kar pieniężnych nakładanych w trybie administracyjnym za naruszenia określonych przepisów ochrony danych osobowych sformułowanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych nawet do 20 milionów euro,
• zmiana sposobu (formy) uregulowania europejskiego prawa ochronnych danych z dyrektywy na rozporządzenie (które w przeciwieństwie do dyrektywy zawsze może być bezpośrednio stosowane w pełnym zakresie).

10. Nowe definicje profilowanie, pseudonimizacja, dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne, dane biometryczne, pojęcie jednostki.

11. Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna z zakresu ochrony danych osobowych.

12. Panel dyskusyjny.

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 317,34 zł
Cena regularna szkolenia: 1586,70 zł

Więcej informacji:

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »