Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Podatki VAT i CIT 2018 roku – po nowelizacji ustaw podatkowych

Termin

Katowice, 26-27.07.2018
Poznań, 30-31.07.2018
Wrocław, 26-27.07.2018

Program

VAT w 2018 roku

I. Zmiany w VAT w 2018 roku

1. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) – nowe narzędzie w 2018 roku Ministerstwa Finansów do walki z wyłudzeniami VAT:
a) cel stworzenia STIR,
b) dane pozyskiwane w ramach STIR (informacje o danych na rachunkach bankowych),
c) skutki dla przedsiębiorcy,
d) blokada rachunku bankowego.

2. Split payment, czyli system podzielonych płatności – lipiec 2018 r.:
a) na czym polega split payment?
b) kto będzie musiał mieć rachunek VAT?
c) w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT?
d) korzyści dla nabywców korzystających z zastosowania split payment,
e) korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
f) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.

3. Przesłanki należytej staranności – ochrona interesów nabywcy i sprzedawcy w 2018 roku:
a) NOWY od 2018 roku uzupełniający rejestr podatników VAT (podatnicy, którzy utracili status VAT czynnego; podatnicy, którym odmówiono rejestracji; podatnicy, których przywrócono do rejestru),
b) jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?,
c) należyta staranność w orzecznictwie sądów krajowych i ETS,
d) kryteria podmiotowo/formalne dla podatnika,
e) kryteria przedmiotowe/ekonomiczne dla podatnika,
f) kryteria związane z przebiegiem transakcji,
g) adresaci przesłanek należytej staranności,
h) zasady i proces wdrożenia w firmach,
i) niebezpieczeństwo nie stosowania się do zasad i konsekwencje prawne.

4. Puste faktury – jedno z priorytetowych zadań Ministerstwa Finansów na 2018 rok w ściganiu nieprawidłowości w podatku VAT:
a) przypadki występowania pustych faktur (świadome i nieświadome),
b) skutki podatkowe w przypadku obrotu pustą fakturą,
c) korekta pustej faktury i jej skutki,
d) sankcje karne skarbowe i karne za obrót pustą fakturą,
e) jak ochronić firmę i osoby odpowiedzialne za dokumentowanie transakcji przed obrotem pustą fakturą.

5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT (sankcja VAT za niepoprawne rozliczenia):
a) w jakich przypadkach organ zastosuje 20%, 30% lub 100 % dodatkowego zobowiązania podatkowego,
b) czy można uniknąć sankcji?
c) korekta rozliczenia a sankcja VAT,
d) pusta faktura a sankcja VAT.

6. Kasy rejestrujące w 2018 r – rewolucyjne zmiany dla podatników:
a) nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
b) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
c) nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne,
d) kiedy znikną kasy z kopią papierową?
e) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online?
f) Centralne Repozytorium Kas,
g) JPK_Paragon,
h) grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

7. JPK od 2018 r.:
a) nowa struktura JPK_VAT na 2018 r.,
b) błędy w rozliczeniach JPK,
c) korekta JPK_VAT od 2018 r,
d) analiza danych przez organy podatkowe z JPK_VAT i informacje wysyłane do podatników o ewentualnych nieprawidłowościach.

8. Pozostałe zmiany 2018 r.:
a) nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów – ostrzeżenie MF,
b) kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT – interpretacja ogólna?
c) firmy częściej poniosą odpowiedzialność karną,
d) Pakiet Konstytucji Biznesu – ułatwienia dla nowych firm,
e) zawieszanie działalności gospodarczej bardziej elastyczne – zmiany od 1 marca 2018 r.,
f) fiskus udzieli informacji o kontrahencie,
g) będzie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
h) NOWOŚĆ – 40 tys. zł grzywny za niezłożenie deklaracji VAT,
i) ułatwienia przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz usprawnienie działania sądu rejestrowego,
j) deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej,
k) działalność nierejestrowa w Konstytucji Biznesu,
l) nie będzie deklaracji podatkowych VAT,
m) powstanie lista krajów, które nie współpracują podatkowo,
n) nowy wykaz MF podatników wykreślonych z rejestru oraz tych, którym odmówiono rejestracji – kontrowersje zmian,
o) aspekty dowodów potwierdzających transakcje sprzedaży zakupu w podatku VAT – NOWE WYMOGI 2017/2018.

II. Problemy podatnika VAT 2018 r.

1. Odwrotne obciążenie problematyczne dla przedsiębiorców:
a) odwrotne obciążenie w budownictwie – przegląd najnowszych interpretacji (zmiana w podejściu organów podatkowych do świadczenia kompleksowego w usługach budowlanych i budowlano-montażowych),
b) przy odwrotnym obciążeniu fiskus zwraca VAT na ogólnych zasadach,
c) kto posiada status podwykonawcy?,
d) refakturowanie usług budowlanych a odwrotne obciążenie,
e) określenie przedmiotu transakcji (PWiU) przy pomocy GUS.

2. Samochód w firmie w 2018 r.– przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń:
a) kiedy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu podlega VAT?
b) czy oklejenie samochodu logo firmy pozwala uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności?
c) czy sprzedając samochód będący środkiem trwałym, można zastosować procedurę marży?
d) jak rozliczać nieodpłatne korzystanie z samochodów przez pracowników?
e) czy można odliczyć VAT, gdy paliwo jest odsprzedawane przedstawicielom handlowym, którzy korzystają z kart paliwowych?
f) czy zmiana sposobu wykorzystania pojazdu powoduje obowiązek korekty VAT od rat leasingowych?
g) czy spółka może odliczyć pełny VAT od wydatków związanych z samochodem użytkowanym odpłatnie przez przedstawiciela handlowego?
h) czy przy sprzedaży samochodu należy złożyć aktualizację VAT-26?
i) czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego?

3. Jak rozliczać koszty wysyłki towarów w VAT:
a) koszty wysyłki jako element podstawy opodatkowania,
b) dokumentowanie kosztów wysyłki stanowiących element podstawy podatkowania,
c) praktyczne przykłady i orzecznictwo sądowe.
4. Ustalanie daty powstania obowiązku podatkowego – przegląd interpretacji i orzeczeń.

III. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018

I. Planowane zmiany w podatku CIT

1. Rozszerzenie tzw. ulgi badawczo – rozwojowej.

2. Ulga na złe długi w podatku dochodowym.

3. Ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych w CIT – m.in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.

4. Nowa kwota przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika na poziomie 2 mln euro – konsekwencje praktyczne .

5. Jednorazowe rozliczenie straty do wysokości 5 mln PLN.

6. Zwolnienie w CIT przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.

7. Automatyczna interpretacja ogólna MF wydawana z urzędu – zakres zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego.

8. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została zrealizowana na niezgłoszony w wykazie podatników VAT czynnych rachunek bankowy.

9. Upublicznienie danych największych podatników.

II. Rewolucyjne zmiany w CIT zrealizowane z 1 stycznia 2018 r.

1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.

3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.

4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania.

5. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.

6. Zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

7. Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.

8. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności

9. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.

10. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) – nowe przesłanki opodatkowania.

11. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK – nowe zasady funkcjonowania.

III. Zmiany w CIT zrealizowane z 1 stycznia i 12 sierpnia 2017 r. – praktyczne ujęcie aktualnego stanowiska organów i sądów administracyjnych

1. Nowa definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych – tzw. mała klauzula obejścia prawa podatkowego.

3. Nowe zasady opodatkowania aportów w postaci innej niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część.

4. Wprowadzenie nowej 15 % stawki podatku CIT – podstawa zastosowania, ograniczenia przedmiotowe.

5. Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.

6. Rewolucja w zakresie cen transferowych i dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi – kompleksowa analiza problematyki transfer pricing.

7. Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.

8. Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

IV. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w świetle interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i stanowisk sądów administracyjnych

1. Przychody i koszty podatkowe – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
f) przychody z tytułu refakturowania,
g) zasady dotyczące korygowania przychodów z uwzględnieniem zmian od 2016 r.

2. Koszty podatkowe – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów, koszty bezpośrednie oraz pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie,
b) moment rozpoznania kosztu w ujęciu rachunkowym i podatkowym,
c) dokumentowanie poniesionych wydatków – podejście organów podatkowych w zakresie dokumentowania usług niematerialnych.

3. Świadczenia na rzecz pracowników oraz rozliczanie działań marketingowych:
a) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, świadczenia dodatkowe – imprezy integracyjne, abonamenty medyczne, świadczenia socjalne itd.).
b) rozliczanie działań marketingowych na gruncie CIT (konsumpcja z kontrahentami, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w targach /szkoleniach /konferencjach).

4. Inne wybrane zagadnienia problematyczne z punktu widzenia CIT – przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji i wyroków:
a) wierzytelności oraz kary umowne i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów.
b) samochody w działalności gospodarczej (m.in. częściowe odliczenie VAT a koszty w CIT, amortyzacja i ubezpieczenie, leasing a dzierżawa / najem, samochody służbowe na cele prywatne).
c) amortyzacja środków trwałych i WNiP (m.in. koszty remontów i ulepszeń, straty w środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji, inwestycje w obcych środkach).

Więcej informacji:

22 208 28 26

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »