Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL

Termin

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz technik jego sporządzania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Podczas dwudniowego szkolenia zaprezentowany zostaną liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewnia bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych. Szkolenie mimo złożonego problemu przekazywane jest w sposób przystępny i zrozumiały, czego efektem jest techniczne i praktyczne opanowanie zasad sporządzania cash flow. Metoda określana jest przez uczestników szkolenia jako „metoda uporządkowana, która prowadzi za rękę”.
Elementem wyróżniającym tę formę szkolenia jest wykorzystanie przez uczestników przygotowanego przez autora szkolenia arkusza kalkulacyjnego Excel. Aplikacje praktyczne rozwiązane są zarówno na tablicy jak i na laptopach. Dlaczego taka forma pracy? Ponieważ sprawdziła się w praktyce wielu podmiotów.

Program

1. Kwestie ogólne dotyczące rachunku przepływów pieniężnych:
a) podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Regulacje międzynarodowe i krajowe – KSR 1 i MSR 7,
b) cele i istota rachunku przepływów pieniężnych,
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
d) najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych,
e) metody sporządzania cash flow – bilansowe prawa wyboru i ich konsekwencje w praktyce,
f) przykłady EXCEL.

2. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
a) istota metody bezpośredniej,
b) organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania cash flow metodą bezpośrednią,
c) sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

3. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
a) istota metody pośredniej – porównanie KSR 1 i MSR 7,
b) wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow,
c) działalność operacyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej, w tym m.in.:
  • szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków i start z amortyzacją w cash flow,
  • zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych,
  • różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej środków pieniężnych jako przyczyna niezgodności cash flow z bilansową zmiana stanu,
  • zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym i memoriałowym,
  • szczególne zdarzenia w obrębie zapasów,
  • podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych,
  • istota pozaoperacyjnych rozliczeń międzyokresowych,
  • inne korekty i warunki ich powstawania.
d) działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in:
  • nabycie i zbycie środków trwałych,
  • zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu.
e) działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji w tym m.in.:
  • zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek,
  • zasady ujmowania dotacji.
f) przykłady EXCEL.

4. Pozycje podsumowujące w Cash flow:
a) przepływy pieniężne netto,
b) bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
c) środki pieniężne na początek okresu,
d) środki pieniężne na koniec okresu,
e) przyczyny niezgodności stanu środków pieniężnych wykazanych w bilansie ze stanem wykazanym w cash flow,
f) przykłady EXCEL.

5. Przykład całościowy – dane rzeczywiste:
a) przygotowanie danych z bilansu na potrzeby cash flow,
b) grupowanie pozycji,
c) specyfikacja bilansowych zmian stanu,
d) wypełnianie cash flow.

6. Indywidualne konsultacje.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »