Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

Termin

Cel szkolenia

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu kontrowersyjnego tematu planowania i rozliczania czasu pracy. Omówione zostaną m.in. zmiany w strukturze dokumentacji czasu pracy wynikające z nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej, najnowsze zmiany dające wybranej grupie pracowników rodziców szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy obowiązujące od 2018 r., najnowszy wyrok SN dotyczący wymogu stosowania odpoczynku dobowego i tygodniowego przy dyżurze „na telefon”, zasady rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych w systemie podstawowym i równoważnym, interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny i dnia wolnego za święto, interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową oraz ograniczenia prawne dotyczące pełnienia dyżurów weekendowych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę wyjść prywatnych, sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Program

1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
• kodeks pracy czy przepis zakładowy – jaki akt prawny zastosować?
• typowe i nietypowe okoliczności a kwalifikacja do czasu pracy (przygotowanie pracownika do pracy, dojazd do pracy, pobieranie i zdawanie narzędzi pracy, stwierdzenie nietrzeźwości w trakcie dnia pracy, świadczenie pracy po godzinach bez pisemnego polecenia przełożonego),
• pojęcie systemu, rozkładu, grafiku, harmonogramu, tygodnia i doby pracowniczej,
• lista obecności, rozkład, karta ewidencji czasu pracy – najnowsze wymogi prawne w zakresie dokumentacji wynikające ze znowelizowanych przepisów o dokumentacji osobowej,
• z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy?
• doraźna zmiana harmonogramu (np. z uwagi na chorobę innego pracownika, awarię bądź konieczność zwiększenia produkcji) w świetle stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
• normy czasu pracy dla systemu podstawowego,
• zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
• ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu,
• planowanie i rozliczanie pracy na przełomie okresów rozliczeniowych,
• definicja doby pracowniczej i możliwości prawne w zakresie uelastycznienia doby (porozumienie i indywidualne wnioski pracownicze),
• ramy prawne dla stosowania czterobrygadowej organizacji czasu pracy w ramach systemu podstawowego,
• rozwiązywanie problemu nadmiarowej ilości dni i godzin pracy z uwagi na wykonywanie pracy w sposób ciągły,
• możliwe schematy organizacji pracy w 4-brygadówce,
• nowe ograniczenia dla pracy niedzielnej w handlu,
• obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy (przerwa śniadaniowa, obsługa monitora ekranowego a korzystanie z 5-minutowej przerwy raz na godzinę, przerwa na karmienie – wiek życia dziecka i poświadczanie uprawnienia, przerwa lunchowa, dodatkowa przerwa osoby niepełnosprawnej),
• systemy czasu pracy.

3. Nowe szczególne uprawnienia niektórych pracowników rodziców od 6 czerwca 2018 r.
• kategorie uprawnionych pracowników-rodziców,
• obowiązkowe uwzględnianie wniosków o telepracę, rozkład indywidualny, przerywany i ruchomy czas pracy,
• podstawy odmowy realizacji wniosku.

4. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
• ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,
• skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,
• wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,
• czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy?
• ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego,
• tydzień kodeksowy a tydzień kalendarzowy,
• sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,
• świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne.

5. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
• sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
• ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej,
• czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
• ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,
• praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,
• kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,
• interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto,
• różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

6. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
• czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP,
• czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
• rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową,
• udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta,
• stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym,
• rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin,
• udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

7. Praca dodatkowa kadry kierowniczej:
• kategorie kadry kierowniczej,
• osoba zarządzająca zakładem a nadgodziny,
• kierownik komórki organizacyjnej a nadgodziny.

8. Czas pracy a szkolenie i dyżur:
• dyżur a czas pracy,
• różnice prawne pomiędzy dyżurem stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie rekompensaty,
• czy pracownik nie pełniący dyżuru może zostać zobowiązany do pozostawania w kontakcie z firmą i wezwany w razie potrzeby do zakładu pracy?
• dyżury całodobowe i cało-weekendowe na telefon – ważny wyrok SN z 16 listopada 2017 r.
• wezwanie pracownika do pracy w trakcie dyżuru – rozliczenie czasu pracy,
• udział w szkoleniu a czas pracy,
• szkolenia bhp a czas pracy.

9. Podróż służbowa a czas pracy:
• dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego i powrót do domu a czas pracy ewidencjonowany w karcie,
• wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy,
• odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych,
• czas kierowania pojazdem w podróży służbowej a czas pracy.

10. Wyjścia prywatne w czasie pracy:
• czy wniosek pracownika o zgodę na wyjście prywatnego jest wiążący dla przełożonego?
• czy pracownik niepełnosprawny może odpracowywać wyjście prywatne pomimo naruszenia 7-godzinnej normy dobowej?Interpretacja PIP,
• wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych,
• czy książka wejść i wyjść może być stosowana jako potwierdzenie wniosku pracownika o zgodę na wyjście prywatne?
• odpracowanie wyjścia prywatnego a nadgodziny,
• wynagrodzenie pracownika w sytuacji nieodpracowania wyjścia prywatnego w okresie rozliczeniowym.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:30
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »